Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI :

 

VEKİLİ :

 

DAVALILAR :

 

KONU : Müvekkilimiz .......'ın ....... tarihinden ....... tarihine kadar
geçen süre içinde davalı ……………………………………… sigortalı olarak çalıştığının
ve Sigorta başlangıç tarihinin ....... olarak tespiti ile sigorta
hizmetlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-) ....... sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ....... tarihleri ile
....... tarihleri arasında davalı ……………………………….. işçi sıfatı ile
çalışmış bulunmaktadır.

 

2-) Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı
yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.

 

3-) Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna
müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine
bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı ………………………. yazılı
olarak başvurmuş ise de ...... ……………………………… yazısı ile müvekkilimizin
………………………. ..... yılında sigortasız olarak toplam ... gün puantajlı
çalışmış olduğu bildirilmiştir.

 

4-) Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi
emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

 

5-) SSK ..... Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık
hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin
....... olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER :İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

  HUKUKİ DELİLLER : İş Yeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları, .
  ilgili diğer yasal deliller

 

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür.

 

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz .......'ın
davalılardan ...... . ....... ………………………yukarıda belirtilen tarihler
arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ....... tarihi
olarak tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı
tarafından yatırılmasına müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer
hizmetleri ile irleştirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet
ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

Davacı Vekili