Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KONUSU : Davalı tarafın beyanlarına cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR :

1.Biz öncelikli olarak dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi; Kredili
Hayat Sigortası Katılım Beyanının altında bulunan imza Muris
............ ait değildir. Bu sebeple beyan altında bulunan imzanın
murisin eli ürünü olup olmadığı hususunda imza incelemesinin yapılmasını
talep ediyoruz.

2. Karşı tarafın beyanlarına cevaplarımız..

-Davalı sigorta şirketi; eğer hastalık olduğunu bilseydi böyle bir
sözleşmeyi yapmayacağını belirtmiş. Ancak banka konut kredisi
evraklarını imzalatırken sigorta evraklarını da arada imzalatmış, Muris
.............. sigorta sözleşmesi hakkında herhangi bir bilgi vermediği
gibi sağlığı ile ilgili herhangi bir bilgi almamıştır.

-TTK 1290 ‘Sigorta ettiren kimse, sigortacının mukavele yapılırken
hakikî vaziyetleri bildiği takdirde mukaveleyi yapmamasını veya daha
ağır şartlarla yapmasını mücip olacak bütün hususları sigortacıya
bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse sorulduğu halde susmuş veya
noksan yahut hakikata muhalif beyanlarda bulunmuş ise hakikata vâkıf
olmıyan sigortacı mukaveleden cayabilir; şu kadar ki; sigortacı hakikatı
öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkını kullanmamış ise
bu hak düşer. Sigorta ettiren kimsenin kötü niyeti anlaşıldığı takdirde
sigortacı prime hak kazanır.

Sigorta mukavelesinin yapılması sırasında sigorta ettirene doldurması
teklif olunan listede yazılı sorular dışında hiçbir mesuliyet tevaccüh
etmez. ‘

demektedir. Ancak, Davalı sigorta şirketi murise hastalığı ile ilgili
herhangi bir soru sormadığı için, doğal olarak muristen, murisin sağlığı
ile ilgili herhangi bir bilgi alması da mümkün değildir.

- Belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek
sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu,
teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi
eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya
çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni,
sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve
gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesini sağlamalıdırlar. Ancak
davalı sigorta şirketi sözleşme ile ilgili herhangi bir bilgi vermediği
gibi, Muris ............ sağlığı ile ilgili herhangi bir soru
yöneltmemiştir. Bu durumda Muris hastalığını gizlemiş değildir. Eğer
kendisine sorular yöneltilseydi, hastalığından bahseder, belki de fazla
prim ödeyerek can sigortasını yaptırmak isterdi.

-TTK 1440’ a göre ‘ Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin
ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal
tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki
edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim
yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan
yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa,
sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı
yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı
dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.’

Ancak Muris ................. kasti bir davranışı mevcut değildir. Kast
unsurunun olması için bilerek hareket etmek gerekir. Muris ise
kullandığı kredi sonucu banka tarafından tek taraflı olarak
sigortalandığı için, ortada kasti bir hareket yoktur.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle

1. 62.691,38 TL sigorta teminat bedelinin davalıdan tahsilini,

2. Hüküm altına alınacak miktara, davalının red tarihi olan
  21.03.2013’ten itibaren işleyecek şekilde, ticari işlerde uygulanan
  temerrüt faizine karar verilmesini,

3. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmilini

 Saygılarımızla arz ve talep ederiz.