Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            ………………….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …………

DAVAYA CEVAP

VEREN DAVALI :

VEKİLİ :Av. ………. –adres antettedir. -

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : ………………… Tarihinde tebliğ edilen dava dilekçesine karşı
beyanlarımızı içerir niteliktedir.

AÇIKLAMALAR :

……………….. Tarihinde müvekkil şirket tarafından kiralan ………………. plakalı
araç ile o tarihte müvekkilimin işverenliğini yaptığı ………………… adlı kişi
kaza yapmış, bu kazanın sigorta bedeli rücuu Ankara …… İcra Müdürlüğü
…………………. E sayılı takip dosyası ile talep edilmiş ancak müvekkilime
yükletilebilir hiçbir kusurun bulunmaması nedeniyle müvekkil şirket
……………. tarihinde iş bu takibe itiraz etmiş ve huzurdaki davaya sebebiyet
verilmiştir.

1- Öncelikle davaya sebebiyet veren trafik kazası iş saatleri dışında,
işyeri ile ilişkilendirilemeyecek şahsi kullanım sırasında meydana
gelmiş bulunduğundan müvekkilime yükletilebilecek herhangi bir
sorumluluk bulunmamaktadır.

2- Müvekkil şirket çalışanı …………… alkollü olarak araç kullanılmaması
gerektiği ve trafik kurallarına riayet konusunda yazılı ve sözlü olarak
uyarmıştır. Bu durum araç kullanım talimatının …………….. tarafından
imzalanması ile kanıtlanmış bulunmaktadır.( EK-)

3- Söz konusu trafik kazasında hasar meydana gelmesinde müvekkilimin
hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Şöyle ki; müvekkil şirket borçlar
kanunundan doğan özen yükümlülüğünü yerine getirmiş, çalışanı üzerinde
denetim ve gözetim yapılması halinde dahi müvekkilime yükletilemeyecek
sebeplerle davaya konu kaza meydana gelmiştir. Müvekkil şirket çalışanı
aracı iş saatleri dışında, şirket aracını şahsi amaçları için kullandığı
zaman diliminde dava konusu kaza meydana gelmiş, bu kaza nedeniyle de iş
akdine son verilmiştir.(EK-) Kaldı ki; kaza yapan çalışan ………… aracı
özenle kullanılması gerektiği hususu yazılı şekilde bildiren araç
talimatını imzalamış, müvekkili şirket her türlü yükümlülüğü yerine
getirmiş bulunmaktadır. Bu anlamda sorumluluğu bulunmamaktadır.

4- Meydana gelen hasardan kimlerin kusurlu olduğuna dair herhangi bir
tespit yapılmamış, hasarın bedeli direk olarak müvekkilimden tahsil
edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle yapılan bu haksız takibe itiraz
edilme zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu takibe itirazın iptali davası
da bu nedenlerle de haksızdır.

5- Dava konusu trafik kazası ile ilgili ceza davası Ankara ………… Asliye
Ceza Mahkemesi …………… E. Sayılı dosyası ile görülmekte olup akıbeti
huzurdaki davayı etkileyecek niteliktedir. Bu ceza dosyasında
belirlenecek kusur oranlarına göre rücu talep edilebileceğinden
huzurdaki davanın dayanağı bulunmamaktadır. Uygun görüldüğü takdirde
bahsi geçen dosya mahkemenizce incelenebilir.

KTK ( kara yolları Trafik Kanunu) ‘ya göre özen sorumluluğuna yönelik
kurtuluş kanıtı ile paragrafta yazılmalı ?????? Bu davada adam
çalıştıranın sorumluluğu değil de araç işletenin sorumluluğu söz
konusu.????????

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak gerekçelerle davanın reddi
ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.
…………

Davalı Vekili

Av. ……………