Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DEĞER TESPİTİ TALEP EDEN:

VEKİLİ :

KONU : Şirkete ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkulün

değerinin tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil şirketin hissedarları olan ... ve ..., maliki oldukları
İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, İnkılap mahallesi, 49 pafta, 1835 ada, 5
parsel numaralı 3562 m2 arsa niteliğindeki gayrimenkulü hisseleri
oranında, sermaye artışında kullanılmak üzere şirkete ayni sermaye
olarak koyacaklardır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 343. maddesine 1. Fıkrasında ;
“Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve
ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret
mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda,
uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından
herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan
alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun
belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak
konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile
Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme
ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular  ve menfaat
sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı
kesindir.” denilmektedir.

Bu madde gereğince ayni sermaye olarak şirkete konulacak olan bahse konu
gayrimenkul için Mahkemenizden değer tespiti talebinde bulunma
zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi vs. tüm yasal
deliller

HUKUKİ DAYANAK : TTK 343 ve ilgili tüm yasal mevzuat

NETİCE VE SONUÇ : Yukarıdaki tüm bu izah ettiğimiz nedenlerle İstanbul
ili, Ümraniye İlçesi, İnkılap mahallesi, 49 pafta, 1835 ada, 5 parsel
numaralı 3562 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın Mahkemenizce
görevlendirilecek bilirkişiler marifetiyle değer tespitinin
yaptırılmasını vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Eki: Tapu kaydı

Değer Tespiti Talep Eden

Vekili