Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

…………….(*)

DAVACI 	: Adı-Soyadı ve Adresi 

DAVALI 	: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / ANKARA

                 (Sosyal Sigortalar Genel
Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri 

                 Daire Başkanlığı)

DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN 

TEBLİĞ TARİHİ 	: ...../....../2010

DAVA KONUSU : Anayasa Mahkemesi iptal kararına göre emekli ikramiyesi
ödenmesi için tarafımca yapılan başvurunun reddine ilişkin davalı
idarenin …………tarihli ve ……………sayılı işleminin iptal
edilmesi ve ikramiye tutarının ödeme tarihindeki memur maaş
katsayısı üzerinden hesaplanarak ödenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : (……………– ………….) tarihleri arasında,
T.C. Emekli Sandığı’na bağlı ……………. kurumunda
çalıştım. …………tarihinden itibaren istifa edip SSK
sigortalısı (**)olarak çalıştım. ……………….. tarihinde
emekli oldum.(***)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na, ………… tarihinde
başvurarak, Emekli Sandığı’na tabi …. yıl …. ay …..
günlük süre için emekli ikramiyemin ödenmesini talep ettim. Bu
talebimin reddedildiğine dair yazı, …………… tarihinde
tarafıma tebliğ edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na açıkladığım durumum
doğrultusunda 24.5.1983 günlü, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında
Kanun'un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Son defa T.C.
Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve..."
ibaresinin Anayasa'nın 2., 10. ve 60. maddelerine aykırılığı
savıyla Danıştay ve Ankara Bölge idare Mahkemesi’nin, Anayasa
Mahkemesi’nde  soyut norm denetimi yoluna gitmesiyle beraber,
Anayasamızın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’nin  Esas Sayısı : 2005/40 , Karar Sayısı
   : 2009/17, 5.2.2009 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve 05 Haziran
2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Fakat Anayasa Mahkemesi’nce, İptal edilen ibarenin doğuracağı
hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte gördüğünden
iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından
başlayarak bir yıl sonra  yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 

Ancak 5 Haziran 2010 günü 1 yıllık iptal kararının yürürlüğe
girme süresi dolduğundan  hukuksal boşluk oluşmuş ve  ardından
TBMM tarafından 16.06.2010 günü kabul edilen 5997 sayılı “5997
SAYILI BAZI KANUNLARDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”da, Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararında belirtilen Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti
ve 10. maddesindeki eşitlik ilkesine uygun düzenleme yapılması
gerekirken tam olarak yapılmamıştır.

Sözü edilen Kanun’un 14 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanun’da
yapılan yeni düzenlemede;

N

Â

Ä

$

&

(

L

N

R

l

„

À

Â

Ä

Þ

à

ì

ð

þ

%tiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine
mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen
Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca
birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu
Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek
suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde
hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile
üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri
uygulanmaz.” 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik de 19 Haziran 2010 günü
Resmi Gazetede yayımlanmıştır ancak yeni düzenlemede Anayasa
Mahkemesi’nin kararına uyulmamıştır. Ayrıca bu maddenin
yürürlük tarihi de 1 Haziran 2010 olarak belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonucunda TBMM’de kabul edilen
5997 Sayılı Yasa gereğince oluşturulan yeni düzenlemeye göre 
memuriyette geçirdiğim sürelerin ikramiyesinin ödenmesi için Sosyal
Güvenlik Kurumuna yaptığım ……. tarihli başvurum da Kurumca
…………. tarihinde ekli yazı ile reddedilmiştir.

Yeni yasal düzenlemede Anayasa Mahkemesi’nin, ilgili kanun madde
hükmünün iptal kararı gerekçelerini karşılamadığından,
Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerindeki hukuk devleti ile eşitlik
ilkelerine uygun adil çözümün bulunması için Sayın mahkemenize
başvurmak kaçınılmaz olmuştur. Devlet Memuru olarak geçirdiğim
………………--………….. tarihleri arasındaki dönemde
ödenen prim ve kesenekler doğrultusunda hak kazandığım emekli
ikramiyesinin sadece son defa Emekli Sandığı’na çalışmadığım
ve SSK’dan/Bağ-Kur’dan emekli olduğum gerekçesiyle reddedilmesi
tarafımca hakkaniyete ve adalete aykırı olması sebebiyle kabul
edilemez. Mahkemenizden Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesine uygun
olmayan yeni düzenlemenin (5997 Sayılı Kanunun 14. Maddesi) Anayasa
Mahkemesine gönderilmesi yoluyla iş bu davamın ve benim gibi mağdur
tüm vatandaşlara ilişkin sorunun adaletli çözümü talebim
mevcuttur. 

 

DELİLLER	: Emekli sandığı Sicil Dosyası, SSK/Bağ-Kur sicil
dosyası, vs. her tür delil.

 

HUKUKİ NEDENLER	:  2829 Sayılı Yasa, 5997 Sayılı Yasa, 5434
sayılı Yasa.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Danıştay ve
Anayasa Mahkemesi’nin kararları da gözönüne alınarak, davamın
kabulü ile ………………   tarihleri arasında geçen 
memuriyet sürelerim ile fiili zammı toplamım olan ……yıl, …ay
süre için, ödeme tarihindeki memur maaş katsayıları üzerinden
tarafıma emekli ikramiyesi ödenmesi  talebime karşılık Kurumca
gönderilen ………….. tarihli red kararının iptaline, yargılama
giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla
arz ve talep ederim. 

                                    
                                    
                       

           Ad-Soyad-İmza-Tarih

EKLER:

1-SGK’ya başvuru dilekçesi

2-SGK’nın ……….. tarihli red kararı

3-Hizmet süremi gösterir belge

4-Anayasa Mahkemesinin  2009/17 karar,  : 2005/40 esas ve 5.02.2009
tarihli kararı

* 	Dilekçesini Ankara dışından verecek olanlar, hangi ilin İdare
Mahkemesine vereceklerse, o ilin adını yazacaklar.

** 	Bağ-Kur sigortalısı olanlar SSK’lı yerine Bağ-Kur yazacaklar.

*** 	Memuriyetine son verilenler ya da yedek subay askerlik yapanlar,
“istifa ettim” demek yerine, kendi durumlarını belirtecekler.