Giriş yap
Kayıt ol

         

...... SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI	 

VEKİLİ	 

DAVALI	 

KONU	Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere ....... sendikal
tazminatın yasal faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR	1-Davacı ....... tarihinden ....... tarihine kadar .......
sigorta sicil numarasıyla davalı işyerinde çalışmıştır.

 

2-Davacıyla birlikte bir kısım işçiler ../../.... tarihinde ekli
üye kayıt fişleri ile sendikaya üye olmuşlar ve üyeliklerinin
../../.... tarihinde işverene bildirilmesini müteakip ../../....
tarihinde işverence iş akitleri feshedilmiştir. Kalan işçilere
yönelik baskılar devam etmektedir.

 

3-İşverenin bu haksız eylemi Anayasal ve Yasal Sendikalaşma
hakkını sınırlamaya, müvekkilin sendikal faaliyetlerini hakkın
kötüye kullanılması yoluyla engellemeye yöneliktir. İşverenlerin
olası her tür haksız tutumlarını engellemek için 2821 Sayılı
Sendikalar Kanunun 31.maddesi sendika üyeliğine güvence getirmiştir.

 

4-Nitekim Yargıtay 9 .H. Dairesi Başkanı Sayın ..., Tekstil
işveren dergisinin kasım, aralık sayısında yer alan HGK. kararına
yazdığı muhalefet şerhinde çok yerinde olarak bu konuya açıklık
getirerek:

 

 sendika özgürlüğünü işten çıkarma yönünden de tazminat
yaptırımıyla güvence altına almıştır.

 

6-Gerçekten 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 31.Maddesinde "işveren
bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler
veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında çalıştırılmaya
son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz. Ayrıca
işçiler sendikaya üye olmalarından veya üye olmamalarından dolayı
işten çıkarılamaz denmekte ve bu hükümlere aykırılık hukuki
yaptırıma bağlanmaktadır."sözleriyle sendikal tazminata
hükmedilmesinin koşullarına öğreti ve ülkemiz sosyal gerekleri
doğrultusunda açıklamaktadır.

YASAL NEDENLER	Sendikalar Kanunu, İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

KANITLAR	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtları, üye
fişleri, ../../.... tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
........ Bölge Müdürlüğü yazısı ve sair kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ	10 Gündür

İSTEM SONUCU	Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla ....... sendikal tazminatın yasal
faiziyle birlikte tahsiline, Mahkeme Masraflarının davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
talep ederiz.

 	DAVACI VEKİLLERİ

(2709 s. Anayasa. m. 51) (2821 s. Sendikalar K. m. 31) (1475 s. m. 14)
(4857 s. 18, 19, 20, 21, 25) (2822 s. TİSGLK m. 9, 10)

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78