Giriş yap
Kayıt ol

        ………………….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

						(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI		:………………………………..

DAVACI VEKİLİ	:………………………………..

DAVALI		: ………………………………….

DAVA KONUSU	:55.000.-TL’nin sebepsiz zenginleşme hükümleri
uyarınca tahsili talebinden ibarettir.

OLAYLAR		:

1.	Müvekkil ………………….. davalı şirketten 13.12.2006
tarihli adi yazılı satış vaadi sözleşmesi ile 55.000.-TL’ye
………….. ili, ……….. ilçesi, …………… mahallesi 62
pafta, ………. ada, 7 no’lu parselde kayıtlı zemin+9 katlı
inşaatın 1. katı güney, doğu, batı cepheli 3 no’lu dairesini
satın almıştır. 

2.	Bedelini ise, 18.05.2006 tarihinde; 7.250.-TL, 26.05.2006 tarihinde;
6.500.-TL’yi davalı şirketin TÜRKİYE HALK BANKASI, ………….
nezdindeki ……………… no’lu hesaba, kalan kısmı da iki
taksit halinde elden şirket yetkilisi, ………………..’ya
13.12.2006 tarihinde, 20.750.- ve 26.04.2007 tarihinde ödeyerek,
03.10.2007 tarihinde davalı şirket yetkilisi alacağının tamamını
aldığını beyan ederek imzaladığı makbuzu müvekkile vermiştir.

3.	2007 Aralık ayında ise inşaat bitmiş, mesken ruhsatları
alınmış ve müvekkil adına mezkür daire şirket ortaklarından
………………. tarafından ……………………’e kiraya
verilmiştir. Kiracı …………….. maaşını Garanti Bankasından
aldığı sürece müvekkilin Garanti Bankasındaki hesabına kira
parası yatırılmıştır.

4.	O tarihten beri müvekkil dairesinin tapusunu istedikçe, davalılar
bugün yarın diyerek oyalamışlar, sonunda müvekkil haricen tapudan
araştırdığında, kendisine satılan ve kendisi adına kiraya verilen
 dairenin 05.10.2006 tarih ve 17773 yevmiye numarası ile Sabri Kısa
adında birisine satılıp, tapuya tescil edildiğini görmüştür.

5.	Bunun üzerine davalı tarafa ………… 3. Noterliğinden 18
Eylül 2009 tarih ve 13811 yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek
edimini yerine getirmesi istenmiş ancak davalılar şu ana kadar ne
ihtara cevap vermişler, ne de edimlerini yerine getirmişlerdir.

6.	Bu nedenle fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla
şimdilik 55.000.-TL' sının davalının mezkür gayrimenkulü
devrettiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının
önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için
uyguladığı faiz oranı ile, ihtar tarihinden itibaren işleyecek
(Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık
günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) temerrüd
faizi ile birlikte davalıdan tahsili için mezkür davayı açma
zarureti hasıl olmuştur.

 

 HUKUKİ SEBEPLER	:	Borçlar Kanunu. m.61 ve ilgili diğer maddeleri,
Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

rliğinden çekilen 18 Eylül 2009 tarih ve 13811 yevmiye nolu
ihtarname, Ödeme Makbuzu, Tapu Kayıtları, Halkbank …………..
Şubesi ………… nolu hesap kayıtları Mahallinde keşif ve
bilirkişi incelemesi, YEMİN, Tanık beyanı ve gerektiğinde her
türlü hukuki deliller.

NETİCE-İ TALEP		:	Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin
dava ve talep haklarımız saklı kalma kaydıyla davamızın kabulü
ile;

1.) Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 55.000. TL'nin
davalıdan, mezkür gayrimenkulü 3. şahsa devrettiği tarihten
itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31
Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz ile, 
ihtar tarihinden itibaren işleyecek TEMERRÜD FAİZİ (Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa
vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) ile birlikte tahsiline,


2.) Netice-i talep kısmındaki 1. no’lu talebimiz kabul görmediği
takdirde, mezkür gayrimenkulün dava tarihindeki değerinin tespit
edilerek, bu değerin dava tarihinden itibaren ticari faiz ile (Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa
vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı) tahsiline karar
verilmesine, 

3.) Dilekçemiz ekinde ibraz ettiğimiz belgelerden da açıkça
anlaşılacağı üzere haklı ve mağdur olduğumuz açıkça
anlaşılan davamızda teminatsız olarak davalının mal
kaçırmasını önlemek amacıyla KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
nezdindeki alacaklarına/ hak edişlerine İHTİYATİ TEDBİR kararı
verilmesine, 

4.)Eğer bu mümkün olmayacaksa, davalı şirket adına Kayseri ve
ilçelerinde kayıtlı yeteri kadar gayrimenkül üzerine ihtiyati
tedbir konmasına,

5.) Tensiple birlikte Satış Vaadi Sözleşmesi ve Ödeme Makbuzundaki
imzaların şirket yetkililerinin olup olmadığı hususunda davalı
tarafa isticvap davetiyesi gönderilmesine,

6.) Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde
bırakılmasına, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. 
22/12/2009

 	 	 							Davacı …………………Vekili

 	 	 							Av. ……………………………

EK: 

1.)	Onanmış vekaletname örneği.

2.)	………………. 3. Noterliğinden çekilen 18 Eylül 2009 tarih
ve 13811 yevmiye nolu ihtarname, 

3.)	Satış vaadi sözleşmesi fotokopisi

4.)	Ödeme Makbuzu 

5.)	Tapu kayıtları, 

6.)	Halkbank ………………………. Şubesi
…………………….. nolu hesap kayıtları,

7.)	…………………………..’ün kira bedelini yatırdığı
Garanti Bankası, ……………. Şb. Hesap hareketleri

8.)	Apartman yönetiminden davacıya gönderilen işletme projesi


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78