Giriş yap
Kayıt ol

        NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

ANKARA

DAVACI: ...…………

VEKİLİ: Av...………

DAVALI: ...…………

DAVA: Daire Satış Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Ve Ödenen 20.000
TL’nin Sözleşme Tarihinden İtibaren İşleyecek En Yüksek Yasal Faizi İle
Birlikte Tahsili Ve Geçen Süre İçerisindeki Zararların Tazmini
Talebidir.

DAVA DEĞERİ: 20.000,00 TL ve İşleyecek En Yüksek Yasal Faiz Miktarı

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkilim 18.03.2009 tarihli ...…… ile düzenlenen daire satış
  sözleşmesi nazarınca, arsa kayıtları Ankara İli Mamak ilçesi Ekin
  Mahallesi mevkiinde tapunun ...…….. parselde kayıtlı arsa üzerinde
  yapılan binanın 1(bir) katında güneybatıdaki dairenin kendisine
  satımı konusunda anlaşmışlardır.

2. Müteahhit yapımcı firmanın daireyi teslim tarihi 30.12.2010 olarak
  taraflar arasında belirlenmiş olup sözleşmede bu durum
  belirtilmiştir. Fakat söz konusu tarihte ve bugüne kadar geçen süre
  içerisinde yüklenici firma edimini ifa etmemiştir. Bundan ötürüdür
  ki müvekkilim söz konusu firma tarafından mağdur durumda
  bırakılmıştır. Ne dairesini alabilmiş ne de ödediği meblağ kendisine
  iade edilmiştir.

3. Müvekkilim ……………………. Sözleşmenin düzenleme tarihinde dairenin satış
  bedeli olarak belirlenen 63.000 tl’nin 20.000 TL’sini 2008 model
  Doblo 1,3 multijet markalı arabasını vererek ifa etmiştir ve bu
  sözleşmede açık olarak belirtilmiştir. Kalan 43.000 TL’nin iş
  yapıldığı sırada ödeneceği yine sözleşmede yer almaktadır.
  Kastedilen iş olarak; Mutfak dolabı, kapı, doğrama yapılacağı ve
  Birim Fiyat olarak mutfak mt/tül: 120tl/mtt, kapı:150 tl Adet
  boyalı, doğrama: kereste maliyetine göre hesaplanacak ve
  hesaplamadan sonra kalacak bakiye ise daire tesliminde ödenecektir
  şeklindedir.

4. Söz konusu sözleşme taraflar arasında düzenlenmiş olup adi yazılı
  sözleşmedir. O dönemin şartlarında taraflar aralarındaki güven
  ilişkisine dayanarak sözleşmeyi noterde düzenlemek yerine kendi
  aralarında adi yazılı şekilde imza etmişlerdir. Somut olayda
  gayrimenkul satım sözleşmesi, resmi şekle uyulmadığından
  geçersizdir. Şekle aykırılığın hukuki sonucu geçersizliktir; şekli
  geçersizlik, hukuki işlem tarafı ve ya tarafları hiçbir şekilde
  geçersiz işlemin yerine getirilmesinde talep imkânı vermez, fakat
  ifa edilmiş edimlerin geri verilmesini talep hakkı verir.
  Sözleşmenin geçersizliği, ana işlemin yanı sıra eklentilerini de
  kapsar. Gayrimenkul satışı hükümsüz olduğu gibi, fer'i nitelikteki
  dönme/fesih halinde ödenen bedelin iadesine ilişkin düzenleme de
  hükümsüz olmalıdır. Hal böyle olmakla birlikte Yargıtay,
  içtihatlarında, MK.m.2 de düzenlenen iyiniyet kuralını, sözleşmenin
  önemli ölçüde hayata geçirilmiş ve artık geçersizliğinden söz
  etmenin iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil edecek noktaya ulaşmış
  olması halindeyse, resmi şekle uyulmamanın, artık geçersizlik nedeni
  olamayacağını bazı ayrık durumlarda düzenlemiş. Bununla birlikte
  kural olarak geçersiz bir hukuki işleme dayanarak kendisini borçlu
  zannedip edimini ifa eden, yerine getirdiği edimin geri verilmesini
  talep edebilir. Geri isteme talebi sebepsiz zenginleşmeye ilişkin
  Bk. M. 62’ye dayanmaktadır (condictointebiti) Sebepsiz zenginleşme
  konusunda önceden sözleşme yaparak özel hükümler koymak adetten
  değildir. Sebepsiz zenginleşmenin kurallarına göre, alan aldığını
  faiziyle birlikte hemen geri vermekle yükümlüdür. Bk. M. 62’de
  düzenlenen borç olmayan şeyin ifası ile sebepsiz zenginleşmenin tüm
  şartları şeklen geçersiz hukuki işlemden doğan borcun yerine
  getirilmesi ihtimalinde mevcuttur. İfa amacıyla yapılan
  (causasolvendi) kazandırmanın yapıldığı anda ifanın dayandığı borç
  ilişkisi ve ifayı yapan kendi özgür iradesiyle kendisini borçlu
  zannederek geçersiz işlemi ifa etmiştir.

5. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİNE. 2000/2387K. 2000/4695T. 15.5.2000
  kararında da belirtildiği üzere sözleşmenin geçersiz olması
  verilenlerin sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca verilmesine
  engel değildir. Dolayısı ile somut olayda müvekkilimin ödemiş olduğu
  20.000 TL’nin müteahhit firma tarafından iadesi gerekmektedir.
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E:2008/13-562, K:2008/552 sayılı
  24.09.2008 tarihli kararında da belirtildiği üzere geçersiz sözleşme
  de olsa verilenlerin sebepsiz zenginleşme uyarınca iadesinin
  gerektiği açık olarak vurgulanmıştır. Benzer bir olay sonrası
  verilen başka bir Yargıtay kararıda: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
  E: 2004/13-420 K: 2004/443 sayılı 06.10.2004 tarihli kararıdır.

6. Hukuken geçersiz sözleşmeler, haksız iktisap kuralları uyarınca
  tasfiye edilirken, denkleştirici adalet kuralı hiçbir zaman gözardı
  edilmemelidir. Bu husus hakkaniyetin ve adaletin bir gereğidir.
  Hukuken geçersiz sözleşmeden kaynaklanan bu nitelikteki bir
  uyuşmazlığın haksız iktisap kurallarına göre çözümlenip tasfiye
  edilebilmesi için öncelikle haksız iktisabın kapsamını tespitteki
  ilke ve esasların açıklanmasında zaruret vardır. Geçerli bir sebebe
  dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin mal varlığına
  kayan değerlerin eksiksiz iadesi denkleştirici adalet düşüncesine
  dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın
  başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını
  artıran kişinin elde ettiği bu kazanımı geri verme zorunda olduğunu
  ve gerçek bir eski hale getirme yükümlülüğü bulunduğunu ifade eder. 
  Bilindiği gibi ülkemizde yaşanan enflasyon uzun yıllar boyu yüksek
  oranlarda seyretmiş ve paramızın değeri ( alım gücü ) de bununla
  ters orantılı olarak devamlı düşmüştür. Belli bir miktar paranın
  verildiği tarihteki alım gücü ile aynı miktar paranın aradan geçen
  zamana bağlı olarak iade günündeki alım gücünün farklı ve çok daha
  az olduğu bir gerçektir. Dolayısı ile denkleştirici adalet ilkesi de
  göz önünde bulundurularak müvekkilimin 2009 yılında ödemiş olduğu
  20.000 TL’nin günümüz şartlarına uyarlanarak borçlu ………………..
  temsilen ………………tarafından ödenmesi gerekmektedir.

7. Müvekkil’in mağduriyetinin giderilmesi için iş bu davanın açılması
  zaruriyeti doğmuştur. Müvekkil davalı tarafla yapmış olduğu sözleşme
  sebebiyle davalıya sözleşme içeriğindeki miktarı ödemesiyle davalı
  sebepsiz zenginleşmiş müvekkilin bu oranda zararı doğmuştur. Bu
  zararın giderilmesi için çeşitli kere davalı aranmış ama
  ulaşılamamıştır. Son olarak davalıya ulaşılmaya çalışıldığında ise
  Aydın İli Didim İlçesinde Kat Karşılığı İnşaat yaptığı
  öğrenilmiştir. Yapılan sözleşmenin mahkemece geçersizliğinin
  tespitini ile davalıya sözleşmeye güven ile ödenen 20.000,00 TL’nin
  müvekkilime en yüksek yasal faiz uygulanarak ödenmesini talep
  etmekteyiz.

DELİLLER: Keşif, ilgili her türlü yasal delil ile davalının muhtemel
delillerine karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu, medeni kanun, tapu kanunu, İcra İflas
Kanunu, ilgili mevzuat ve içtihatlar.

SONUÇ VE İSTEM : 

1. Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında oluşacak durumlar da göz
  önünde bulundurularak davanın kabulüne,

2. Taraflar arasındaki sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile

3. Davalıya ödenen 20.000 TL’nin yasal faizi ile birlikte …………………..
  iadesine karar verilmesini

 Saygı ile vekâleten arz ve talep ederim.

 DAVACI VEKİLİ: AV………………

EKİ:

- Onanmış Vekâletname Örneği,

- 18.03.2009 Tarihli Daire Satış Sözleşmesi,

-Yargıtay 13.H.D.,Yar.Huk.Genel Kur. Kararları,

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78