Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Dava Hakkında Beyanlarımız.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı, müvekkilim … aleyhine, kendisine yapmış olduğumuz
… TL.’lık ödemeye rağmen …TL.’lik ipotek belgesiyle icra
takibine girişmesinden dolayı, dava açmış ve borcunun ifası
nedeniyle icranın geri bırakılması talebinde bulunmuştuk.

2-) Ancak, davalı, …/…/… tarihli duruşmada olduğumuz
…TL.’lık ödemeyi kabul ettiği halde, …/…/… tarihli
duruşmada bu borcun ödenmediğini belirtmiştir.

3-)  Davanın esasına girişildikten sonra savunmanın
genişletilmesi veya değiştirilmesinin karşı tarafın iznine tabi
olduğu tartışılmaz bir hükümdür. Biz de karşı tarafın ‘…
TL. ödenmedi’ şeklindeki savunmasını genişletmesine muvafakat
etmiyoruz. Nitekim, ödemede bulunduğumuz …TL.’ye ilişkin ödeme
makbuzlarını sunmaktayız.

`

h

l

b

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
202, 33 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Ödeme
makbuzları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının …/…/… tarihli
duruşmada borcun ödenmediğine dair savunmasını genişletmesine
muvafakat etmediğimizin göz önünde bulundurularak, alacaklı olan
davalıya  yapılan …TL.’lık ödeme nedeniyle İİK. m. 33
hükümleri gereği dava sonuna kadar icranın geri bırakılmasına,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78