Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1-…………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile

Şantiye Şefi olarak …………………….…….……… arasında aşağıdaki şartlarla

bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile
Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili,…………….. ilçesi,…………………………

…………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel numarasıyla
kayıtlı olan

ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek
yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- ŞANTİYE ŞEFİ; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik
konulardaki talimatlarına

uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi,
yapılacak denetimler için hazırlık

yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat
bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı
denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna,
yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim
Komisyonuna bildirmek zorundadır. Bunun yanında Şantiye Şefi (İnşaat
Mühendisi) ; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri,
öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar
Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname,
fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu,yapı
müteahhidinin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesleki talimatlarına
uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci
maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı
kullanma izni tarihi arasında

geçen süredir.

Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş
gerekleri, işyeri ve çalışma

şartlarına göre birinci yıl için brüt ……… TL. aylık sözleşme ücreti
ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili

ayın son iş günü nakden ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt
ücret yeniden belirlenir.

Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.

Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş
gereklerine uygun olarak verilen

diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil
tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti,

harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme
yapılmayacaktır.

MADDE 6- TR…………………………………………………….. numaralı iban hesabına MADDE 5’te
belirtilen ücret 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 32 deki gibi “ücret en geç
ayda bir ödenir” ibaresine uyularak ödenir. Aksi durumda bu sözleşme
yükümsüzdür.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 7- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri
bakımından görevin ifa

edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve
kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın
sonuçlandırmak zorundadır.

Sosyal Güvenlik

MADDE 8- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 9- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal
Sigortalar Kanunu, İş

Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10- Yapı Müteahhidi inşa ettirmekte olduğu yapıda çalıştırdığı
işçilerin sigorta ile ilişkilerini 506 sayılı SSK kanununa göre
düzenlemek zorundadır.Yapının imalatları esnasında Şantiye Şefinin
bilgisi dışında çalıştırılacak olan her işçiden doğabilecek hayati,cezai
ve maddi hususlardan yapı müteahhidi sorumludur.

MADDE 11- Yapıda görev alacak Taşeron firmalar iş sırasında mevzuatlara
uygun emniyet tedbirlerini

almak zorundadır. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerinin alınmamasından
doğacak hayati,cezai ve maddi hususlardan Taşeron firma sorumludur.

İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

Şantiye Şefi(işçi) Yapı Müteahhidi(işveren)

Adı-Soyadı veya Unvanı Adı-Soyadı veya Unvanı

İmza İmza