Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : -

 ---

VEKİLİ : Av.

ŞİKAYET EDİLEN : -

SUÇ : Evrakta Sahtecilik, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ : 21/07/2015

AÇIKLAMALAR;

02/07/2015 tarihinde müvekkilim hakkında Mersin 2. İcra Dairesi E.
Sayılı dosyası aracılığıyla 08/11/2014 tarihli ekte sunmuş olduğumuz
senede dayanılarak icra takibi başlatılmıştır.

Bu senede göre müvekkilim ......., .........Hassan’a 20.000 Euro
borçludur. Yine bu senede göre .................. müvekkilime kefildir.

Müvekkilimin aynı zamanda kuzeni olan ..................... kefil etmek
suretiyle ............Hassan'a karşı hiçbir suretle borcu ya da ticari
bir ilişkisi olmamıştır. SENEDİ DE İMZAYI DA KABUL ETMİYORUZ. Şöyle ki;

Müvekkilimin böyle bir senet borcu olmadığı gibi, Hassan isimli kişiyi
tanımamaktadır, kendisiyle hiçbir ticari veya sosyal ilişkisi yoktur.
Senet kötü niyetli olarak hazırlanmış olup, müvekkilimi dolandırmak,
haksız kazanç elde etmek maksadıyla düzenlenmiştir. Ayrıca senette kefil
olarak görünen .............. müvekkilimin kuzenidir. İmzasının
kendisine ait olup olmadığını müvekkilim bilmemekte ve kendisine
ulaşamamaktadır.

+-----------------------------------------------------------------------+
| ÖZETLE;                                |
|                                    |
| -  Müvekkilim böyle bir borcun altına imza atmamıştır. İmzaya itiraz |
|   ediyoruz.                             |
|                                    |
| -  Müvekkilim ile alacaklı arasında borç ilişkisi hiçbir şekilde   |
|   kurulmamıştır. Aralarında ticari münasebet dahi yoktur.      |
|                                    |
| Bu durumlarda Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçları      |
| işlenmiştir.                             |
+=======================================================================+
+-----------------------------------------------------------------------+

Şikayet konusu takibe, süresi içerisinde Mersin 1. İcra Mahkemesinde
dava açarak itiraz etmiş bulunmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER; İİK. TCK. HMK ve İlgili Tüm Mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER; Mersin 2. İcra Dairesi 2015/9486 E. Sayılı takip
dosyası, Mersin 1. İcra Mahkemesi 2015/443 E. Sayılı dosya, İkrar,
Yemin, Bilirkişi ve Sair Tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM;

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, suç duyurumuzun dikkate alınarak,
şikayet edilen hakkında işledikleri suçların niteliğinin Sayın Savcılık
Makamı tarafından tespit edilerek, haklarında Kamu Davası açılmasına
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.21/07/2015

 ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

 Av.