Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        [http://www.takisec.com/class/INNOVAEditor/assets/motif/adalet.jpg]

 NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE ………….

DAVACI : (TCKN: )

-

VEKİLİ: Av.

-

DAVALI :

-

KONU :Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla davaya konu
taşınmaz üzerine reklam panosu yerleştirmek suretiyle kullanılan
taşınmaz için ecrimisil bedelinin tespiti ile bu bedelin faizi ile
davalıdan tahsili talebi hakkındadır.

DAVA DEĞERİ : (Taşınmaz asıl değeri ve gerçek kira bedeli bilirkişi
incelemesi ile tespit edilmek üzere)Fazlaya ilişkin hakkımız saklı
kalmak kaydıyla 3500 TL

 AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil , İli, İlçesi , Mahallesi,6375 Ada , 9 nolu parselde tapuya
kayıtlı bulunan gayrimenkulün malikidir……………………….. açık adresindeki
taşınmaz arsa üzerinde davalı şirketin reklamlarını yayınladığı reklam
tabelası bulunmakta idi.

2-Davalı şirket söz konusu reklam tabelasını 2010 yılından işgalin
tespiti için açtığımız tespit davasına kadar anılan taşınmaz üzerinde
kullanmakta idi.

3-Davacı müvekkil defalarca tabelanın kaldırılması veya kullanıma devam
edilmek isteniyorsa kira bedelinin ödenmesi için davalı tarafa şifahen
başvurmuş ise de bu başvurular davalı tarafça karşılanmamış,davalı
tarafça konunun çözülmesi için uzlaşma talebimiz karşılık bulmamıştır.

4-Davalı tarafa 09/06/2014 tarihinde ihtar çekilmiş,tabelanın
kaldırılması aksi takdirde kira bedelinin ödenmesi talebi bir kez de
yazılı olarak iletilmiştir

5-İhtarnamenin ardından tarafların uzlaşma ihtimaline binaen tarafımızca
piyasa araştırılması yapılmış ve o bölgedeki reklam kira bedelleri esas
alınarak geçmişe dönük hesaplamalarda dahil olmak üzere talep edilen
kira bedeli davalı tarafa iletilmiştir. Ancak davalı taraf söz konusu
talebimize cevaben herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

6-Söz konusu taşınmaz üzerindeki haksız işgalin tespiti için tarafımızca
mahkemeye başvurulmuş ve 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/… D.İş.E.
2014/… D.İşK. sayılı kararı ile yapılan keşfe müteakip reklam
tabelasının taşınmaz üzerinde kapladığı alan ……………….tarihli bilirkişi
’in raporu ile tespit edilmiştir.(Değişik iş karar ve bilirkişi raporu
dilekçemiz ekinde mevcuttur.)

7-Önemle belirtmek isteriz ki ,müvekkilin taşınmazı üzerinde izinsiz
olarak kullanılmaya devam edilen reklam tabelasına DAVALI TARAF KENDİ
ŞİRKETİNE AİT REKLAMLARIN DIŞINDA BAŞKA FİRMALARIN DA REKLAMLARINI
ALARAK TAŞINMAZ ÜZERİNDEN HARİCİ GELİR ELDE ETMİŞ BULUNMAKTADIR.

Yukarıda açıklanan nedenlerle , haksız ve hukuka aykırı olarak taşınmazı
işgal eden ve bunun üzerinden ayrıca gelir eden davalı taraftan
ecrimisil talep etmek amacıyla işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: HMK,TBK,TMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :İhtarnameler(dilekçemiz ekinde mevcuttur.), taşınmaz
üzerindeki reklam tabelasına ilişkin fotoğraflar(delil tespit dosyasında
mevcuttur.), 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/ D. İş E. 2014/ D.İş K.
Sayılı tespit kararı ve bilirkişi raporu, tapu belgeleri, bilirkişi
incelemesi , tanık ve sair yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ve sayın mahkemenin
re’sen gözeteceği hususlar neticesinde,

1-Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla asıl değer dava konusu
gayrimenkulün haksız işgalden kaynaklı olumlu ve olumsuz faydalar ile
kira bedelleri,emsal kira sözleşmeleri çerçevesinde bilirkişi incelemesi
sonrası belli olmak üzere,

2010 yılı için 500 TL

2011 yılı için 600 TL

2012 yılı için 700 TL

2013 yılı için 800 TL

2014 yılı için 900 TL olmak üzere 3500 TL ecrimisil bedelinin
belirlenmesine,

2-Davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan
haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan
yararlanamaması nedeniyle belirlenen ecrimisil bedelinin davalıdan faizi
ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve
talep ederiz.

Ek: 1) 5.Sulh Hukuk Mah. 2014/ D.İş-2014/ D.İş K. sayılı kararı ve
bilirkişi raporu

2) Tarafımızca gönderilen ihtarname

3) Vekaletname sureti.

 DAVACI VEKİLİ

 Av.