Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        DİYARBAKIR NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Bağlar Belediyesi Bağlar/Diyarbakır

VEKİLİ : Av.; Aynı Adres

DAVALI : Diski Genel Müdürlüğü Diyarbakır

DAVA KONUSU : Davalı Diski yanında İşçi olarak çalışmakta iken
06/07/2004 tarihinde bir süre ile ücretsiz izne ayrılan 23/07/2004
tarihinde Bağlar Belediye Başkan yardımcılığına getirilen, 14/03/2006
tarihinde ise emekli olan Mahmut KORKMAZ’a hatalı olarak ödenen
49.043,49 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek olan yasal
faizi ile birlikte Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı kalmak üzere tazmini
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı Diski Genel Müdürlüğü işçisi iken mahalli seçimlerde Bağlar
Belediye Meclis üyesi seçilen ve daha sonra da 5393 sayılı Belediye
Kanunun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca Belediye Başkan
yardımcılığına getirilen Mahmut Korkmaz’a emekli olduğu tarihte kıdem
tazminatı ve işçilik alacakları müvekkil kurumca ödenmiştir. Ancak
yapılan bu ödemenin hatalı olması sebebiyle davalıdan rucuen tazminatı
talep etmek gerekmiştir. Şöyle ki;

1. Adı geçen işçi 29/07/1980 tarihinde Diyarbakır belediyesi Sular
  İdaresi Müdürlüğünde kadrolu işçi olarak işe başlamış ve 06/07/2004
  tarihinde Diski ile Belediye-İş sendikası arasında imzalanan Toplu
  İş sözleşmesinin 38. Maddesine istinaden 1 yıl süreyle ücretsiz izne
  ayrılmıştır. 23/07/2004 tarihinde ise bu kez 5393 sayılı kanun
  uyarınca Bağlar Belediye Başkan yardımcılığına atanmıştır. Adı geçen
  işçi 06/07/2005 tarihinde davalı Diski’de tekrar işe başlamış ve
  08/07/2005 tarihinde tekrar 1 yıl ücretsiz izne ayrılmıştır.
  13/02/2006 tarihinde ise Bağlar Belediye Başkanlığı’na vermiş olduğu
  dilekçe ile 14/03/2006 tarihinden itibaren emekli edilmesini talep
  etmiştir.

2. 5393 sayılı yasa uyarınca belediye Başkan yardımcılığına getirilen
  şahıslar ile ilgili olarak yasa şahsın istemine bağlı olarak bir
  sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirilir demektedir. Bu sebeple
  şahsın istemine bağlı olarak SSK ile ilişkilendirilmiştir. Ancak
  şahsın SSK ile ilişkilendirilmesi ortada bir işçi-işveren ilişkisi
  olacağı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki şahsın davalı ile olan iş
  sözleşmesi Toplu İş sözleşmesi gereği de askıda kalmıştır.
  Dolayısıyla sözleşme askıda iken yeni bir iş sözleşmesi icra etmek
  de zaten mümkün olmamaktadır. Kaldı ki yasa gereği de Belediye
  başkan yardımcılığı norm kadro karşılığı personel istihdamı anlamına
  gelmektedir.

3. Dolayısıyla adı geçen şahıs emekli olduğu tarihte davalı kurumun
  işçisi olup bu süre zarfında da sözleşmesi askıda kalmıştır. Halen
  sözleşmesi devam ettiği halde son çalıştığı kurum müvekkil Bağlar
  Belediyesi olduğu için emeklilik talebini de buraya iletmiştir. Bu
  talep üzerine de emekli edilerek kendisine hak ve alacakları
  ödenmiştir. Yapılan ödeme hatalı bir ödeme olup sebepsiz
  zenginleşmeye sebebiyet vermektedir.

4. Kaldı ki bu hususta Sayıştay başkanlığının 2006 yılı Mali
  denetiminde yaptığı tespitler doğrultusunda “988 No’lu Sayıştay
  İlamı” ile ödemenin kanuna aykırı olduğu tespit edilmiş ve ilgili
  memurlara tazmin yükümlülüğü getirmiştir.

5. Bu hususta davalı kuruma yaptığımız başvurular ise ne yazık ki
  sonuçsuz kalmıştır.

6. Bütün bu sebeplerden ötürü hataen yapılan ve sebepsiz zenginleşmeye
  neden olan ödemenin rücuen tazminini istemek zarureti hâsıl
  olmuştur.

H. NEDENLER : İlgili Yasal Mevzuat.

DELİLLER : Tanık, Bilirkişi incelemesi, Sayıştay İlamı vs. diğer hukuki
delail.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü
davamızın kabulü Davalı Diski yanında İşçi olarak çalışmakta iken
06/07/2004 tarihinde bir süre ile ücretsiz izne ayrılan 23/07/2004
tarihinde Bağlar Belediye Başkan yardımcılığına getirilen, 14/03/2006
tarihinde ise emekli olan Mahmut KORKMAZ’a hatalı olarak ödenen
49.043,49 TL tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek olan yasal
faizi ile birlikte Fazlaya İlişkin Haklarımız Saklı kalmak üzere tahsili
ile vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı taraf üzerinde
bırakılması vekaleten saygıyla arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Av.

EKLERİ:

1. Onaylı Vekâletname sureti.

2. Sayıştay Başkanlığının 988 sayılı ilamı

3. Müvekkil kurum yazışmaları