Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ÇORLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

ŞİKAYETÇİ : T.C:

VEKİLİ : AV. DERYA YAŞAR

ADRES :

ŞÜPHELİ : T.C:

SUÇ : RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

SUÇ TARİHİ :10.05.2012 (Senedin düzenlenme tarihi)

İZAHI :
Müvekkilim, yukarıda adı yazılı şüpheli tarafından düzenlenen ve imzası
müvekkilime ait olmayan sahte bono ile mağdur edilerek, maddi ve manevi
zararlara uğratılma amacı güdülmüş olup, şüphelinin suça konu eylemi
neticesinde T.C.K.’nun 204. ve 210 Maddeleri uyarınca cezalandırılması
gerekmektedir.

ŞÖYLE Kİ :

1. Şüpheli tarafından, müvekkilim aleyhinde, ekte fotokopisini
sunduğumuz 10.09.2012 vade 01.05.2012 tanzim tarihli 60.000 TL. meblağlı
bono gereği Çorlu İcra Müdürlüğü 2015/2 esas sayılı dosya ile icra
takibi başlatılmıştır. Şüpheli Muharrem Bozdemir tarafından düzenlenen,
sahte senet ile icra takibi başlatılmıştır.

2. Oysaki takibe konu bono, müvekkilim …………tarafından keşide
edilmemiştir. Müvekkilim şüpheli ile arasında borç ilişkisi doğuracak
tarzda ne bir senede imza atmış ne de senedi kendi yazısıyla
doldurmuştur. Bu senetten hiçbir surette haberdar değildir. Bu sebeple
müvekkilim öncelikle, aleyhine başlatılan icra takibine sebep olan sahte
senet ile ilgili olarak Çorlu İcra Mahkemesi Hakimliğine 2015/ Esas
sayılı dosyası ile icra takibine itiraz (borca itiraz) davası açmış ve
söz konusu davada senetteki imzanın ve yazının müvekkilime ait olmadığı
ve dolayısıyla borçlu bulunmadığı ifade edilmiş icra takibinin
muvakkaten durdurulması istenmiştir.(Dilekçe örneği ekte sunulmuştur.)

3. Müvekkilim, şüphelinin düzenlediği sahte bono ile yapılan işlemlerde
haklılığını ispat edebilmek için hukuk savaşı vermiş, sahte senet ile
elinden alınacak malları ve manevi olarak toplum içerisindeki
saygınlığını yitirmemek adına hukuki mücadelesini başlatmıştır.

4- Şüpheli elinde bulundurduğu sahte senedin icrasına devam ettiği
takdirde müvekkilim maddi ve manevi zararlar görecektir. Yapılacak
incelemelerde müvekkilimin beyanı ve iddiasınca; evrakın gerek yazı ve
gerekse imza olarak kendisine ait olmadığı ortaya çıkacak ve iddiası
kesinlik kazanacaktır. (Özel hukuka ilişkin haklarımız saklıdır.)

5. Şüpheli maddi fayda sağlamak amacı ile müvekkilim adına sahte senet
düzenlemiş ve senedin sahteliği yukarıda yazılı olan hukuk mahkemesince
incelenmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılması adına dava açılmıştır.

6. Yukarıda izah ettiğimiz üzere, şüphelinin atılı suçlardan
cezalandırılması için sayın savcılığınıza başvurmak zarureti hasıl
olmuştur.

YASAL DELİLLER :

bilirkişi incelemesi vs. her türlü yasal delil
TALEP VE SONUÇ :

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle sanığın eylemine uyan ilgili yasa
maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli kovuşturmanın
yapılarak, sanık hakkında kamu davasının açılmasını müvekkilim adına
saygıyla arz ve talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AV. DERYA YAŞAR