Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI	:	……………………

VEKİLİ	:	……………………..

DAVALI	:	……………

		

DAVA	:	Davalının 07.07.2008 tarihli hizmet akdinin ayrılmaz bir
parçası olarak imzalamış olduğu “REKABET YASAĞI VE TİCARİ SIR
SAKLAMA TAAHÜDÜ” sözleşmesine aykırı davranışı nedeniyle
fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla
sözleşmenin 5 maddesi gereği 10.000 EURO cezai şart alacağının
tahsili talebidir.

HARCA ESAS DEĞER	:	10.000 EURO = 22.000,00 TL 

AÇIKLAMALAR	:	Davalı; davacı müvekkile ait iş yerinde 07.07.2008
tarihinde işe başlamıştır. İşe başladığı esnada belirsiz
süreli hizmet akdi imzalamıştır. Yine aynı tarihli (07.07.2008)
“REKABET YASAĞI VE TİCARİ SIR SAKLAMA TAAHÜDÜ” sözleşmesi
hizmet akdinin ayrılmaz bir parçası olarak imzalanmıştır. 

Davalı müvekkil şirkete ait iş yerinde İthalat İş geliştirme
yöneticisi olarak çalışmakta iken iş akdini istifa etmek suretiyle
17.07.2009 tarihinde ayrılmıştır. Çalışılan dönem boyunca tüm
haklarını alan davalının işten ayrıldıktan 13.0.2009 günü
davalının müvekkil firmada çalıştığı sırada kullandığı
sertrans uzantılı e-mail adresine İnter Metal Fleks firmasından
gelen e-mail ile davalının davacı ile aynı işi yapan bir başka
firmada çalıştığı anlaşılmıştır.

J

L

p

ª

Ä

h×

h×

L

ª

ꄉ

摧ௗ

᠀et alanı ile ilgili çalışamayacağı firmalar tahdidi olarak
sayılmıştır. Tarafımıza gönderilen e-mail’de davalının bu
tahdidi olarak sayılan firmalardan birinde çalıştığı açıkça
ortadadır.

Bu itibarla taraflar arasında imzalanan “REKABET YASAĞI VE TİCARİ
SIR SAKLAMA TAAHÜDÜ” sözleşmesinin 5 maddesine ve taahhütlerine
davranıştan dolayı davacı müvekkil lehine ceza-i şart talep etmek
zaruri olmuştur. 

DELİLLERİMİZ	:	Hizmet Akdi, Rekabet yasağı ve tİcari Sır Saklama
Taahhüdü sözleşmesi, Davalıya ilişkin sigorta kayıtları,
müvekkil şirkete gönderilen e-mail ve içeriği, tanık beyanları,
bilirkişi incelemesi, karşı tarafın sunacağı delillere karşı
delil ibraz hakkımız saklı kalmak kaydıyla maddi ve hukuki her
türlü delil.

NETİCE-İ TALEP	:	Kısaca yukarıda açıklandığı üzere; fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; 10.000 EURO
cezai tazminatın taraflar arasında tanzim edilen “REKABET YASAĞI VE
TİCARİ SIR SAKLAMA TAAHÜDÜ” sözleşmesinin 2 maddesine aykırı
davranan davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  bu miktara dava
tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, masraf ve ücreti
vekâletin davalıya tahmiline saygılarımla bilvekale arz ve talep
ederim.

				Davacı vekili Av. …………………