Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .......  MAHKEMESİNE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi İstemi.

AÇIKLAMALAR			:

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Sokak No: …’de
bulunan ve Tapu’nun … Pafta, …Ada ve … Parsel sayısında
kayıtlı, … metrekarelik gayrimenkul, müvekkilim ve davalılar
arasında müştereken kayıtlıdır.

2-) Bu gayrimenkulun paylaştırılmasında uyuşmazlık
yaşanmıştır. Bu nedenle taşınmazın satılarak paraya çevrilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle dava açılması önem arz etmektedir.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 698 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, keşif,
bilirkişi incelenmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

è

ê

ì

@

B

D

j

t

v

ˆ

’

–

°

Ô

ê

ì

D

F

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

lılara ait olan taşınmazın satılarak, bedelinin Tapu’daki paylar
oranında paylaştırılmak suretiyle, paydaşlığın giderilmesine,
yargılama giderlerinin davalılara payları oranında ödetilmesine, 
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 
…/…/…

Davacı Vekili

Av.