Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçe Örneği

CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

HÜKÜMLÜ                  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                      : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

 KONU                            : İzmir .. Mahkemesinin …/…/…… tarih
 ve ……../…….. Esas, ……../……..Karar sayılı kararı ile verilen ve
 kesinleşen adli para cezasının taksitlendirilmesine karar verilmesi
 talebimizdir.

SUÇ                                : 4128 sayılı kanun ve sayılı KHK’ya
muhalefet

AÇIKLAMALAR

 1. İzmir ... Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……../…….. Esas,
 ……../…….. Karar sayılı kararı ile müvekkile …………… TL adli para cezası
 verilmiş ve söz konusu ceza kesinleşerek infaz aşamasına gelinmiştir.
 Müvekkilin kendisine verilen para cezasının tamamını ödeme gücü
 bulunmamakta, asgari ücretle çalışarak kendisinin ve ailesinin
 geçimini zorlukla sağlamaktadır. Verilen cezanın taksitlendirilmesi
 halinde bu cezayı ödeyebilecektir.

 2. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun
 106. maddesinin 6. fıkrasına göre, “Hükümde, adli para cezası takside
 bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini
 ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile
 iki eşit taksitle ödenmesine izin verilir. İlk taksidin ödenmemesi
 halinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır” hükmü
 gereğince müvekkile verilen para cezasının taksitlendirilmesini talep
 etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : 5275 sayılı Kanun’un 106/6 maddesi ve ilgili mevzuat.

 SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle,
 müvekkilimize verilen adli para cezasının 5275 sayılı Kanun’un 106/6
 maddesi gereğince taksitlendirilmesini saygılarımla talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

HÜKÜMLÜ MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)