Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MUĞLA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

MARMARİS NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

		Yürütmenin durdurulması taleplidir

Davacı			: 

Vekili				: 

Davalı				: Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Davanın Konusu		: 

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 02/2010 – 02/2010
Dönem 20141113135060000013 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 03/2010 – 03/2010
Dönem 20141113135060000014 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 04/2010 – 04/2010
Dönem 20141113135060000015 sayılı 640,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 05/2010 – 05/2010
Dönem 20141113135060000016 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 07/2010 – 07/2010
Dönem 20141113135060000017 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 08/2010 – 08/2010
Dönem 20141113135060000018 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 10/2010 – 10/2010
Dönem 20141113135060000019 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 11/2010 – 11/2010
Dönem 20141113135060000020 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 12/2010 – 12/2010
Dönem 20141113135060000021 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezalarının iptalini içerir.

Cezanın Nevi		: Özel Usulsüzlük Cezası

Cezaya Konu Rapor	: 05.08.2014 tarihli davalı idarece düzenlenen
tutanak

AÇIKLAMALAR		:

		Müvekkilim Marmaris’te avukatlık yapmaktadır. Muğla Vergi
Dairesi Başkanlığı’nın 05.08.2014 tarihli tutanağına istinaden
14.11.2014 tarihli tebliğ zarfıyla müvekkilime 18.11.2014 tarihinde
ulaşan 9 adet özel usulsüzlük cezası olarak toplamda 1.920 TL özel
usulsüzlük cezası müvekkilime kesilmiştir.

		Müvekkilime kesilen özel usulsüzlük cezası tek bir tutanağa
istinaden kesilmiştir. Oysa ki Vergi Usul Kanunu md.353/1’de
‘Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil
makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması
veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara
yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda
olanların her birine, her bir belge için 1,500,000 (53.000.000)
liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken
meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük
cezası kesilir.’ Şeklinde geçmektedir. Danıştay’ın yerleşik
içtihatlarına göre aynı nitelikte birden fazla belgenin
düzenlenmediğine ilişkin tespitin tek olması nedeniyle tespit
sayısına göre sadece bir özel usulsüzlük cezası kesilmesi
gerekirken, düzenlenmeyen her serbest meslek makbuzuna istinaden
kesilen 14.11.2014 tarihli özel usulsüzlük cezası hukuka uygun
olmamakla birlikte Danıştay’ın yerleşik uygulamalarına da
açıkça aykırı düşmektedir. Söz konusu özel usulsüzlük cezası
toplamda 9 adet serbest meslek makbuzunun düzenlenmemesi sebebiyle tek
tutanakla tespit edilmiştir. 

		Nitekim Danıştay Dördüncü Dairesinin 05.04.2005 gün ve
E:2004/1969, K:2005/539 sayılı kararı, yine aynı dairenin 05.02.2003
gün E:2002/2367, K:2003/317 sayılı kararı ile yine aynı dairenin
23.05.2000 gün E:1999/977, K:2000/2269 sayılı kararlarında tek bir
tutanakta yer alan bilgilerin her biri ayrı bir tespit sayılıp,
bunlar için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmişse de
ortada aynı nitelikteki birden fazla belgenin düzenlenmemesine
ilişkin tek bir tespit bulunduğundan olaya sadece bir özel
usulsüzlük cezası uygulanması gerekir.

		Açıklanan tüm bu sebeplerle müvekkilime serbest meslek makbuzu
düzenlememekten tek tutanakla ayrı ayrı 9 adet özel usulsüzlük
cezası kesilmesinin iptali için sayın mahkemenize işbu davayı açma
zorunluluğu bulunmuştur.

YÜTÜMENİN DURDURULMASI GEREKÇESİ

Tahakkuk edilen ödeme emirlerinin açıkça yasaya aykırı olması

Amme alacakları yasası gereğince davalı idarenin işlemin infazını
uygulaması halinde müvekkilimin telafisi imkânsız zararlarla karşı
karşıya kalma ihtimalinde olması,

Kamu düzenine aykırı olması 

ø

hšM

Ö

ê

摧䶚

ê

ᔀ tetkik edilecek diğer nedenlerle davalı idarenin işleminin “
yargılama sonuna kadar “ durdurulmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER	: Vergi Usul Kanunu ve ilgili tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: 1) 05.08.2014 tarihli davalı idarece düzenlenen
tutanak

	  2) 14.11.2014 tarihli ödeme emri (9 adet özel usulsüzlük ceza
ihbarnamesi)

  3) Bilirkişi incelemesi, v.s ikamesi caiz her türlü delil (
davalı tarafın ibraz edeceği delil ve belgelere karşı ek delil ve
beyan da bulunma hakkımız saklıdır)

SONUÇ ve İSTEM		: 

		Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle tensiple birlikte
yargılama sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına ,davalı vergi
dairesince düzenlenen 05.08.2014 tarihli tutanağa istinaden 14.11.2014
tarihli :

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 02/2010 – 02/2010
Dönem 20141113135060000013 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 03/2010 – 03/2010
Dönem 20141113135060000014 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 04/2010 – 04/2010
Dönem 20141113135060000015 sayılı 640,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 05/2010 – 05/2010
Dönem 20141113135060000016 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 07/2010 – 07/2010
Dönem 20141113135060000017 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 08/2010 – 08/2010
Dönem 20141113135060000018 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 10/2010 – 10/2010
Dönem 20141113135060000019 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 11/2010 – 11/2010
Dönem 20141113135060000020 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 12/2010 – 12/2010
Dönem 20141113135060000021 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Toplamda 9 adet özel usulsüzlük cezasının iptaline, yargılama
giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygıyla müvekkilimiz adına arz ve talep ederim.
21.01.2015

EK –  1) Bir adet onaylı vekâletname örneği

	2) 05.08.2014 tarihli davalı idarece düzenlenen tutanak

3) 14.11.2014 tarihli ödeme emri (9 adet özel usulsüzlük ceza
ihbarnamesi)

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 02/2010 – 02/2010
Dönem 20141113135060000013 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 03/2010 – 03/2010
Dönem 20141113135060000014 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 04/2010 – 04/2010
Dönem 20141113135060000015 sayılı 640,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 05/2010 – 05/2010
Dönem 20141113135060000016 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 07/2010 – 07/2010
Dönem 20141113135060000017 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 08/2010 – 08/2010
Dönem 20141113135060000018 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 10/2010 – 10/2010
Dönem 20141113135060000019 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 11/2010 – 11/2010
Dönem 20141113135060000020 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezası

Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan 12/2010 – 12/2010
Dönem 20141113135060000021 sayılı 160,00 TL’lik Özel Usulsüzlük
Cezalarının iptalini içerir ödeme emri ASLI 

	4) 05.04.2005 gün ve E:2004/1969, K:2005/539 sayılı kararı, yine
aynı dairenin 05.02.2003 gün E:2002/2367, K:2003/317 sayılı kararı
ile yine aynı dairenin 23.05.2000 gün E:1999/977, K:2000/2269 sayılı
kararı 

Davacı Vekili

   Av. 

	

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No:86/1  –  Marmaris/ Muğla

0  252  417  16 16 ----- 0 555 971 31 17