Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :

ADRES :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

ADRES : 1.

SUÇ :

5237 sayılı TCK'nın 134 Özel Hayatın gizliliğini İhlal

5237 sayılı TCK'nın 135  Kişisel verilerin kaydedilmesi

5237 sayılı TCK'nın 136 Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele
geçirme

SUÇ YERİ : ADANA

AÇIKLAMA :

1.Şüpheli Müvekkilin eski …. olup müvekkilin ve arkadaşlarının
görüntülerini gizlice kamera kaydına almış, velayeti müvekkilde olan
müşterek çocuğun fotoğraflarını gizlice çekmiş, müvekkile ait
fotoğrafları izinsiz olarak kopyalamış ve kullanmıştır.Şüpheli hukuka
uygun olmayarak elde etmiş olduğu verileri

Adana …………….. sayılı dosyasında müvekkil tarafından açılan şüphelinin
çocuk üzerindeki görüş hakkının kaldırılması davasında şüpheli tarafın
dava dosyasına sunmuş olduğu 01.01.2010 havale tarihli belgeler
dilekçemiz EK-2’de görülmektedir.

Belgeleri incelediğimizde gizlice kamera kaydı yapıldığı kayda ilişkin
çıkarılan bu fotoğrafların müvekkilin bilgisi olmadan gizlice çekildiği
müvekkil ile birlikte arkadaşlarının da özel hayatlarının ihlal edildiği
bununla da kalınmayarak bu kayıtların saklanarak bu şekilde bir davada
kullanılmak üzere arşivlenmesi kanaatimizce ilgili kanun maddeleri
uyarınca suç kapsamındadır.

2. Yine şüpheli bu kamera kayıtları,kayıtlardan elde edilen fotoğrafları
ve müvekkilin başkaca fotoğraflarını gizlice kaydetmiş ve bu kayıtları
da müşterek çocuğun ….. hizmetler kurumuna verilmesi müvekkilin elinden
alınması için EK-3’de görüleceği üzere Adana …………. hizmet merkezi
müdürlüğüne vermiş ve bu hukuka uygun olmayan kayıtlar ilgili sosyal
güvenlik personeli tarafından değerlendirmeye alınarak üstüne rapor
tanzim edilmiştir.Buna istinaden hazırlanan rapor ile velayeti
müvekkilde olan çocuk bu hukuka uygun olmayan delil ile elde edilen
belgelere istinaden hazırlanan rapor ile nöbetçi …. mahkemesine
gönderilmiştir.Buna istinaden EK-4’de görüleceği üzere yine bu belgeler
….mahkemesinde de kullanılmış ve özel hayatın gizliliği tekrar hiçe
sayılmıştır.

3. Son olarak şüphelinin müşterek çocuğa karşı darp ve şiddet
eylemlerinden dolayı yargılandığı Ek-5’de görülen Adana …………….Sayılı
dosyasında kendisinin çocuğa karşı yapmış olduğu eyleme karşı beyanda
bulunmak yerine konu ile uzaktan yakından alakası olmayan bu gizli
kamera kayıtlarını ve gizlice çekilen ve izinsiz kullanılan fotoğrafları
kendi ifadesi alınırken soruşturma aşamasında yine bu hukuka uygun
olmayan kayıtları ve bunlara ilişkin verilen raporu sunmuş kısacası
kullanmıştır.

4. Tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere şüpheli bu olayı birden
fazla gerçekleştirmiş ve bu hukuksuz eylemlerine ısrarla devam
etmektedir.

İzinsiz kamera kaydı,fotoğraf çekilmesi,izinsiz fotoğrafların
kaydedilmesi ve tüm bunların;

-   Adana …………..

-   Adana ……………….

-   Adana Valiliği.. müdürlüğüne verilen dilekçe’de kullanılması

-   Adana . Çocuk mahkemesi 2014/ dosyasında kullanılması

ile şüpheli hukuka uygun olmayan bu kayıtları kaydetmekle kalmayarak
hukuksuz eylemlerine ısrarla devam etmektedir.

5. Şüpheli Tck madde 134,135 ve 136. Maddeleri bildiğimiz kadarıyla 4
kez ihlal etmiş ve eylemlerine devam etmektedir. Müvekkil bu eylemlerin
sonlandırılmasını ve hukuka uygun olmayan bu verilerin yok edilmesini
talep etmektedir. Şüphelinin işlemiş olduğu suçlardan dolayı
cezalandırılması adına gerekli kovuşturmanın yapılması talep olunur.

6. Şüphelinin bu bitmek bilmeyen eylemleri suç teşkil ettiğinden gerekli
kovuşturmanın yapılarak şüphelinin cezalandırılması için sayın
savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.
Sonuç ve İstem:

Şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak TCK 134,135 ve 136.
Maddeleri ve resen sayın savcılığınızca değerlendirilecek eylemlerine
uyan ilgili kanun maddeleri uyarınca cezalandırılması için kamu davası
açılmasına karar verilmesini müvekkil adına talep ederiz. 13.01.2015

Müşteki Vekili

Av.

Ekler:

1.Onanmış Vekaletname örneği

2. Adana ………..sayısı dosyası belgeleri örneği

3. Adana valiliği ………. Raporu kayıtları örneği

4. Çocuk mahkemesi kararı örneği

5.Adana …….. Sayılı dosyası belgeleri örneği