Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR 

İSTANBUL VERGİ MAHKAMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI'NA 

İSTANBUL 

DAVACI : 

ADRESİ : 

T.C.KİMLİK NO : 

DAVALI : ……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

DAVANIN KONUSU : ".......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2010
yılı ile ilgili olarak 

....................... vergi kimlik numaralı
................................... Nak.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
firmasından yapmış olduğum Mal Alımlarından dolayı Özel esaslara
tabi tutulma işleminin iptal edilerek alış faturalarının geçerli
kılınarak genel esaslara geçme talebi ve yürütmenin durdurulması
istemidir." 

OLAY, İDDALAR VE : 1- ........................................ Sicil
numaralı ..................................................
İnş.San.Tic.Ltd.Şti.'den 2010 takvim yılı içinde 17 adet fatura
ile 66.772,51 TL K.D.V dahil mal ve hizmet satın aldım.
.................................................S
an.Tic.Ltd.Şti.hakkında Olumsuz rapor düzenlendiği için tarafıma
yaptığı satışlar ............... Vergi Dairesi Müdürlüğü
tarafından geçersiz kabul edilerek ihbarname, ödeme emri, yada
herhangi bir bildirim yazısı olmaksızın Özel esaslara tabi
tutulduğum vergi dairesi kayıtlarına bakılarak tarafıma sözlü
olarak bildirilmiş ve dava hakkımın olduğu söylenmiştir. 

HUKUKİ DELİLLER 

vergiden aynı Tebliğ’in (III/2) bölümünde belirtilen usul ve
esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu ifade
edilmiştir.

Aynı Tebliğ’de; “Ancak, alıcılar katma değer vergisi dahil
işlem bedelini; 

- 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan
banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ödemeleri, banka veya
özel finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek
belgede satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı soyadı
(tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya özel finans kurumundaki
hesap numarasını ve vergi kimlik numarasını doğru olarak
yazdırmaları, 

- Ödemenin çekle yapılmış olması halinde Türk Ticaret
Kanunu’nun 697. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına uygun olarak
çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik
numarasını yazmaları” 

halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları
da açıklanmıştır." 

3- Bahse konu alışlarımla ilgili ödemelerim tarafımdan Satıcı
Firmanın Banka Hesabına havale/Eft İşlemi ile
yapılmıştır.Ayrıca adı geçen firmayla ticari ilişkim olduğundan
tarafımdan da mal ve hizmet teslimi yapılmış söz konusu faturalar
dava dilekçemin ekinde yer almaktadır . 

4- Banka Aracılığı İle Yapılan Ödemelerimin Dökümü 

Tarih Banka Tutar 

TOPLAM 

5- Çek İle Yapılan Ödemelerimin Dökümü 

Makbuz Tarih Banka ve çek no Tutar 

TOPLAM 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava
konusu yaptığım işlemlerin iptaline esas hakkında karar verilinceye
kadar, yürütmenin durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 

DAVACI 

EKLER : 1- Ödemelere Ait Banka Dekontları Ve 1 Adet Çek Makbuzu 

2- İlgili Firmaya Kesilen Mal Ve Hizmet Faturaları 

3- İlgili Firmaya ait muavin dökümler