Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  ESKİŞEHİR

(Gönderilmek Üzere)

  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  POLATLI

DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

KONU :Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi

AÇIKLAMALAR :

Davalı Menderes DOĞRU; Eskişehir 7.İcra Müdürlüğünün 2010/2359 E sayılı
dosyası ile müvekkil Tuzcular Gıda Ve İht Mad A Ş’ye borçlu
bulunmaktadır. Takibin kesinleşmesi üzerine borçlu hakkında yapılan
taşınmaz kaydı tetkikinde Ankara İli Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyü
140,143,524,703 ve 724 parsel sayılı taşınmazlarda hissesinin bulunduğu
anlaşılmış, borçluya isabet eden hisse üzerinde haciz tesis edilmiştir.
Ancak Polatlı Tapu Müdürlüğü’nün 30/10/2014 ve sayı 75653034/300.01/2315
sayılı yazısıyla borçlu adına kayıtlı taşınmazlarda intikal işlemi
yapıldığı ve diğer davalılarla borçlunun müşterek malik olduğu
anlaşılmıştır.

Mahcuz taşınmazların müşterek mülkiyete konu olması nedeniyle hisseli
malın satış şeklinin tespiti amacıyla Eskişehir 7.İcra Müdürlüğünün
11/12/2014 havale tarihli yazısıyla Eskişehir 3.İcra Hukuk Mahkemesine
gönderilmiş ve Sayın Mahkemece 2014/702 E 2014/697 K. Sayılı kararıyla
ve İİK.121. maddesi gereğince satışın İZALE-İ ŞUYU davası açmak üzere
alacaklı tarafa yetki verilmek suretiyle gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.Verilen karar kesin olup, kararın bir sureti Ekte
sunulmuştur.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Ankara İli, Polatlı İlçesi
Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 140 parsel, Ankara İli, Polatlı İlçesi
Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 143 parsel, Ankara İli, , Ankara İli,
Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 703 parsel, Ankara İli,
Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 724 parsel sayılı
taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi ve müvekkil şirketin alacağını
tahsil amacıyla Mahkemenize başvurma gereğı hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :İİK. 121. Mad. Ve İlgili Mvezuat

HUKUKİ DELİLLER :1. Eskişehir 7.İcra Müdürlüğünün 2010/2359 E sayılı
dosyası

  2. 3.İcra Hukuk Mahkemesi 2014/702 E 2014/697 K. Sayılı kararı

3.Bilirkişi İncelemesi

4.Tanık Anlatımları ve her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Ankara İli,
Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 140 parsel, Ankara İli,
Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 143 parsel, Ankara İli, ,
Ankara İli, Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 703 parsel,
Ankara İli, Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyünde bulunan 724 parsel
sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımla araz ve talep ederim.13/01/2015

Davacı Vekili

EK :1 .ESKİŞEHİR. 3.İcra Hukuk Mahkemesi 2014/702 E 2014/697 K.

2.Vekaletname