Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     HAYRABOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO			: 	

Cevap Veren DAVALI	: 						

VEKİLİ			:      

DAVACI			:      

VEKİLİ			:      

KONU			:      CEVAP DİLEKÇESİ

CEVAPLAR			:	

Davacı vekili dilekçesinde, paylı mülkiyete konu olan
taşınmazları sayarak, bu taşınmazlardaki ortaklığın satış
suretiyle giderilmesini talep etmiştir. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan son
değişiklikler ile, tarımsal arazilerdeki hissedarlıkların
giderilmesi konusunda, yeni düzenlemeler yapılmış, sınırlamalar
getirilmiş, KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ EMREDİCİ HÜKÜMLER tesis
edilmiştir. 

İlgili yasada, taşınmazın doğrudan açık arttırma suretiyle
satışa çıkarılması engellenmiş, öncelikle tarımsal arazileri
kullanan ………..verilmesi ve tarımsal arazilerin bölünmesinin
engellenmesi amaçlanmıştır. Beraberinde tarımsal faaliyetle
uğraşan paydaşların bedelini ödeyerek taşınmazı edinmelerine
imkan tanınmıştır. 

Hissedarlar arasında tarımsal faaliyetle uğraşan ÇİFTÇİ KAYIT
SİSTEMİNE kaydı bulunan tek hissedar müvekkilimizdir. 

Öncelikle satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talebine itiraz
ediyoruz, bedeli mukabilinde 5403 sayılı yasa uyarınca
taşınmazların müvekkilimize DEVRİNE karar verilmesini talep
ediyoruz. 

Ú

Ú

Â

Ì

(tırılmıştır. İlgili yapının müvekkile ait olduu hususunun
tespiti ile, bir şekilde satışa hükmedilmesi halinde, bedelinin de
paylaştırmaya tabi tutulmaksızın müvekkilimize iadesine
hükmedilmesi gerekmektedir. 

HUKUKİ SEBEPLER	:   BK, HMK, ve ilgili mevzuat,

DELİLLER			:   İlçe tarım müdürlüğü ve Ziraat Odası
kayıtları, tapu kayıtları, gerekirse tanık beyanları ve karşı
delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla yasal her türlü
delil, 

SONUÇ ve TALEP		: Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, öncelikle
satış suretiyle ortaklığın giderilmesi konusundaki talebin reddini;
5403 sayılı kanun uyarınca ehil paydaş olarak kabulümüzü,
mahkemece belirlenecek bedellerinin tarafımızca ödenmesi
karşılığında taşınmazların mülkiyetlerinin davalı
……..devrine karar verilmesini; 299 parsel sayılı taşınmaz
üzerinde bulunan 80 m2. Yüzölçümlü deponun müvekkile aidiyetinin
tespiti ile, taşınmazların müvekkile devri halinde bu kısmın
bedelinin ödenecek meblağdan düşürülmesini, satışa hükmedilmesi
halinde, deponun bedelinin paylaştırmaya dahil edilmeksizin davalı
…………ödenmesine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve
avukatlık ücretlerinin hisseleri oranında taraflara yüklenmesini,
saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 05.08.2014