Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BAKIRKÖY ( . . . ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ ‘NE

DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxx

DAVALILAR : xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx

D. KONUSU : İzaleyi Şuyuu talebinden ibarettir.

(Ortaklığın – Paydaşlığın giderilmesi)

OLAYLAR :

1-) … xxxxx İli, xxxxx İlçesi, xxxx Mah. de bulunan ve xxxx ada, x
parsel xxxxxxxx pafta ile tapuda kayıtlı taşınmazda davalılar ile
müvekkilim xxxxxxxx hissedardırlar. Tapu’da belirtilen bu alan,
davalılar tarafından fiilen kullanılmaktadır. Müvekkilim xxxx ’ın birçok
defa talep etmesine rağmen; rızaen taksim yoluna gidilmemiş, herhangi
bir anlaşma sağlanamamıştır.

2-) ... Duruşmaların yapılarak rıza-i taksim ve fiili taksim konusunda
anlaşma sağlanamadığından satış suretiyle şüyuun izalesini talep etme
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m. 698, 699
1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.569

ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kaydı, bilirkişi, keşif, tanıklar ve gerektiğinde
her türlü hukuki deliler.

SONUÇ ve TALEP : Netice olarak yukarıda bilgileri gösterilen gayrimenkul
üzerinde hissedarlar arasında rıza taksim hususunda; ittifak
sağlanamadığından satış suretiyle zikrolunan gayrimenkulün şüyuunun
izalesini ve paydaşlığın giderilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

EK:

Onanmış vekaletname örnekleri,
İlgili gayrimenkule ait tapu bilgileri

… / … / ……

Davacı Vekili

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx