Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                   

				     	

			

						     İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR.

URLA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

( Gönderilmek Üzere )

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI		:  

ADRESİ		:  

VEKİLİ			:  

DAVALILAR	:  

 

ADRESİ		:  

		    

KONUSU		:  Ortaklığın Giderilmesi (Taşınmaz Malda) İstemidir. 

 

AÇIKLAMALAR	: 

Müvekkil ………………. dava konusu taşınmaz üzerindeki
hissedarlardan, müteveffa ………………… mirasçısıdır. ( EK
– 1 )

Müvekkilimiz, kendi hissesi üzerinde tasarrufta bulunmak istemektedir.

Taraflar, hissedarı oldukları;
……………………………………………..’de kayıtlı
taşınmazın taksimi hususunda anlaşamadıklarından, iş bu davanın
açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	 : Türk Medeni Kanunu, H.M.K. vs. yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Tapu Kayıtları, Keşif, Yemin, Bilirkişi
İncelemesi, Tanık Beyanları, vs. deliller.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıkladığımız maruz sebeplere
binaen;

DAVAMIZIN KABULÜNE, 

Dava konusu, …………………………………… kayıtlı
taşınmazdaki ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilmesine şayet
bu mümkün olmaz ise ortaklığın satış yoluyla giderilmesine,

Æ

*

.

L

N

L

N

^

n

ä

ò

# h$

î

ð

ø	/J

Æ

"

$

4

D

n

p

v

~

”

–

ì

î

ð

n, üçüncü şahıslara devir, temlik ve intifa hakkı tesisinin
önlenmesi amacıyla, tapu kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi
konulmasına, 

Davalıların tebligat adreslerinin tespiti amacıyla, Urla Tapu Sicil
Müdürlüğü’ne, Urla Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne,
Rüstem Mah. Mahalle Muhtarlığı’na müzekkere gönderilmesine
ayrıca kolluk kuvvetleri aracılığıyla ve Uyap sistemi üzerinden
araştırma yapılmasına, 

Davalıların, vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin celbi amacıyla;
Urla Nüfus Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesine, 

Dava konusu taşınmazın; imar durumunun, krokisinin ve tapu kaydının
ilgili idarelerden istenilmesine,  

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılardan tahsiline
karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.13 Ağustos 2013

					 					  Davacı 

   ……………………

   Vekili

									 ………………………..

EKLER	:

EK–1	:  ……………………… Tarihli Veraset İlamı.

EK–2	:  Onanmış Vekâletname.