Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Borçlunun İştirak Halinde Maliki Olduğu
Arazinin Paylaştırılması İçin Ortaklığın Giderilmesi Davası
Açmak İçin Yetki Belgesi Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim …’in,  …’den olan  … TL. alacağını
tahsil edememesi nedeniyle başlattığı icra takibi dolayısıyla …
İcra Müdürlüğü’nün …/…E. sayılı takip dosyasından
gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş ve takip
kesinleşmiştir. Bunun üzerine müvekkilim de borçlunun …/…
payının bulunduğu  …İli, … İlçesi, … mevkiinde tapunun …
Ada …/… parselinde kayıtlı bulunan tarla üzerine haciz
koydurmuştur.

:

D

H

>

ༀmaliki olduğu …/… payının bulunduğu tarlayla ilgili olarak
ortaklığın giderilmesi davası da açmamaktadır. Bu durum
müvekkilimin alacağının tahsilini geciktirmektedir.

3-) Bu nedenle yukarıda tapu kaydı verilen ve müvekkilim tarafından
haciz konulan iştirak halinde mülkiyete konu tarla üzerinde borçlu
…’ye düşecek paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere
ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi
için davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2004 S. K.
m. 121 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Takip
dosyası, tapu kayıtları, borçlunun payını gösteren veraset
ilamı,   tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, borçlunun paydaşı olduğu tarlanın
ortaklığın giderilmesi davası yoluyla sattırılabilmesi için dava
açmaya yetki belgesi verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78