Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

									

DAVACI	: Ad Soyad (T.C. No)

	  Adres

VEKİLİ	: Av. 

	 Adres 

DAVALILAR	: 1- : Ad Soyad (T.C. No)

	  Adres

	 2- : Ad Soyad (T.C. No)

	  Adres

KONU	: Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi Talebimizden

                 İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-Tarafların annesi olan …… 28.09.2010 tarihinde vefat etmiştir.
Murisin ölümü üzerine mirasçı olan müvekkilimiz ve davalılara,
dava konusu … ili ….İlçesi …. Mah. …. Ada, …. Parsel
sayılı arsa üzerinde bulunan 5 katlı ev miras olarak kalmıştır.
(DELİLİ: Mirasçılık Belgesi, Tapu Kaydı)

2-Bu yer hakkında taraflar arasında çok defa girişimde bulunulmuş
olmasına rağmen söz konusu kayıtlı taşınmazın müvekkil ile
davalılar arasında paylaşılması mümkün olmamıştır.

3-Müvekkil ile davalılar arasında söz konusu taşınmazın
anlaşılarak satılması veya paylaşılması mümkün olmadığından
işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER	: Türk Medeni Kanunu, HMK ve İlgili Mevzuat

þ

þ

þ

 Tapu Kaydı, Mirasçılık Belgesi, Tanık, Bilirkişi, Keşif ve Her
Türlü Delail.

SONUÇ VE İSTEM	: 

Yukarıda açıklanan nedenlerle … ili ….İlçesi …. Mah. ….
Ada, …. Parsel sayılı arsa üzerinde bulunan 5 katlı evin
anlaşılarak satılması veya paylaşılması mirasçılar arasında
mümkün olmadığından SATIŞ SURETİYLE ortaklığın giderilmesine,
yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin payları oranında
paydaşlara yükletilmesine karar verilmesini müvekkiller adına
vekâleten saygı ile arz ve talep ederiz. 

							       DAVACI VEKİLİ

							   Av. 

EK:

1-Onanmış Vekâletname Sureti

2-Tapu Kayıt Bilgileri

3- Mirasçılık Belgesi