Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:.......

VEKİLLERİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Ortak Yere zarar veren davalıdan .........-TL'nin Tazmini
Talebimiz Hk. 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli,
....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, .......
parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu
bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ...
nolu bağımsız bölümün malikidir.

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ve hiçbir haklı sebebe
dayanmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan .........'yı
yıkmıştır. Bu nedenle meydana gelen zarar ...........-TL'dir.

Davalıya vermiş olduğu tazmin etmesi için yapılan sözlü
uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .........
Noterliğinden ../../.... tarih ve ..... yevmiye nolu ihtarname keşide
edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı vermiş olduğu zararı
tazmin etmemiştir.

Bu nedenlerle ..........-TL'nin tazmini için bu davanın açılması
zorunluluğu doğmuştur.

¤

¦

(

*

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧擎“ఀNEDENLER	: Kat Mülkiyeti
Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	:Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalının ortak yerlerden
.........'yı yıkarak ...........-TL zarara sebep olan davacıdan bu
paranın ../../.... tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline, 
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
.......

                                    
         DAVACILAR VEKİLİ

									  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78