Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR	:.......

VEKİLLERİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli,
....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, .......
parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu
bağımsız bölümlerin malikidirler.

Yönetim Planına göre anagayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras'a
arsa payı ayrılarak davalı lehine tapuya tescil edilmiştir.

Davalı lehine haksız olarak tapuya tescil edilen bu payın iptali ile
müvekkillerimin adına payları oranında Tapuya tescilini sağlamak
için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

`

|

Ì

â

ì

î

^

`

Ê

Ì

¶

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧⪄ŽఀTapu Kaydı, Yönetim Planı

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalı lehine tapuya tescil
edilen arsa payının iptaline ve bu payın payları oranlarında
müvekkillerim adına tapuya tesciline, tapu kaydının bu şekilde
düzeltilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz. .......

                                    
          DAVACILAR VEKİLİ

									  .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78