Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞINA

 

DAVACI 	         : 

VEKİLİ              : 

DAVALI            : 

	          

KONU              : Ortak Yere Yapılan Müdahalenin
Önlenmesi ve Ecrimisil 

                     Talebimizdir

AÇIKLAMALAR     :

                    1- Müvekkilim site yönetimi
…………….. bulunan ana taşınmazın yönetimini
gerçekleştirmektedir. Davalı da aynı taşınmazda kat malikleri
tarafından kiraya verilmiş olan ………. no’lu dükkânlar da
kiracı sıfatı ile ………….. isimli bir dükkânın
işletmecisidir.

                   2- Davalı şirket diğer kat
maliklerin izni olmadan ortak yerlere masa ve sandalye koymak suretiyle
mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur. Davalıya bu durumu
düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun
üzerine kendisine Kadıköy . Noterliğinden …… tarih ve …..
yevmiye no’lu ihtarname keşide edilmiş ve ortak yerlere yapmış
olduğu müdahaleye son verilmesi istenmiştir. Bu ihtarnameye rağmen
de davalı ortak yere yapmış olduğu müdahaleye son vermemiştir.

H

Z

ᄀ怉愉̤摧vT฀en men edildiği tarih olan …. tarihinden
itibaren aylık … TL olmak üzere toplam ….. TL ecrimisil bedeli
olarak tahsil edilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

YASAL NEDENLER 	: Kat Mülkiyeti Kanunu, BK, HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER	: Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve
her 

                    türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle
davalının ortak yere yaptığı müdahalenin önlenmesine, ihtarname
tarihinden itibaren aylık …….TL üzerinden toplam …….. TL
ecrimisil bedeline karar verilerek dava tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin ve
avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımızla vekâleten talep ederiz.

						Davacı vekili