Giriş yap
Kayıt ol

        konusu olayımızda böyle bir durum söz konusu değidir.Bilirkişi hazinenin
vergi kaybının bulunup bulunmadığını ortaya koymamış sadece inceleme
elemanın düzenlediği raporun tekrarını yaparak bir rapor düzenlemiş
bulunmaktadır.

Nitekim bilirkişi düzenlemiş bulunduğu raporun 8’inci sayfasının 6.1.4
paragrafında da müvekkilden fatura aldığını iddia ederek Ba formu veren
mükellefler hakkında herhangi bir incelemenin başlatılmadığınıda
belirtmiştir.Bu durumda madem ki müvekkil sahte fatura düzenliyor o
halde müvekkilden sahte fatura aldığını idda eden mükellefler hakkında
neden bir inceleme yapılmamaktadır.Zira 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
3’üncü maddesinin (B) fıkrasındada belirtildiği gibi ispat külfeti idda
eden tarafa aittir.Madem ki,müvekkil sahte fatura düzenliyor ki,böyle
böyle bir husus söz konusu değidir kendilerine fatura düzenlenen ve Ba
formları ile bildirimde bulunan mükelleflere sormak lazım bu fatura
muhteviyatı bedeller ne şekilde ödenmiştir.İş bu fatura bedelleri 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 84 Nolu KDV Genel Tebliği
doğrultasında mı ödenmiş yoksa gelişi güzel bir hesapla mı
kapatılmıştır.Eğer ki,müvekkil tarafından sahte olarak düzenlendiği
fatura bedelleri 84 Nolu KDV Genel Tebliği doğrultusunda ödenmiş
ise,müvekkil suçludur.Ancak böyle bir durum söz konusu değilse bu
iddanın dayanaksız olarak ileri sürüldüğünün kabulü gerekir.Bu hususlar
ne inceleme elamanı tarafından dikkate alınmış ne de,bilirkişi
tarafından dikkate alınmıştır.

Diğer taraftan bilirkişi kendisini hüküm veren yargıç yerine koymuş ve
müvekkilin sahte fatura düzenlediğini Danıştay Kararları örnekleri ile
desteklemiştir.Oysa hüküm vermek bilirkişinin görevi
değildir.Bilirkişinin görevi önüne gelen dosya üzerinde açık ve somut
tespitler doğrultusunda hakkaniyet ölçülerinde bir rapor hazırlamaktır.

Bu nedenle gelişi güzel düzenlenen bilirkişi raporuna itiraz
etmekteyiz.Zira;

1-Müvekkile isnat edilen suç şekli bir suç olup suçun tamamlanması için
tüm unsurların gerçekleşip gerçekleşmediğinin Sayın Mahkemece dikkatli
bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.Bu doğrultuda;

a-Müvekkil bahse konu mükelleflere düzenlediği faturaları ne şekilde
hangi amaçla düzenlemiştir.

b-Düzenlenen bu faturalar karşılığında faturaları alan mükellefler
tarafından bedelleri ne şekilde ödenmiştir.

c-Kendilerine fatura düzenlenen mükellefler adına ne gibi bir işlem
yapılmıştır.Bunlar hakkında sahte belgi kullandıklarından dolayı her
hangi bir inceleme yağılmış mı ve yapılmış ise,sonucu ne
olmuştur.Haklarında cezai bir yola gidilmiş mi gidilmemiş mi bu
hususların araştırılması gerekmektedir.Tüm bu soruların cevabı ortaya
konulmadan müvekkilin sahte belge düzenlediğine ilişkin idda sadece
varsayımdan ibaret olup Sayın Mahkemece dikkate alınmamasını talep
etmekteyiz.

Tüm bu nedenler ve Sayın Mahkemenin re’sen gözeteceği gerekçeler ile
müvekkilin beraatine karar verilmesini;Sayın Mahkeme aksi kanaatte
olması halinde ise Lehine olan tüm hükümlerin uygulanmasını saygılarımla
arz ve talep ederim. 19.11.2012

 Sanık vekili Av.Ramis Okur

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78