Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Sayı :

Konu : Gecikme Zammı Faturası Hk. 14.04.2015

Sayın,

İlgi : 08.04.2015 Tarih ve Bila Nolu yazınız,

Tarafınıza gönderilen 31.03.2015 tarihli G-011540-41 seri nolu hizmet
gecikme zammı faturaları son ödeme tarihi geçtikten sonra yapmış
olduğunuz fatura ödemelerinize istinaden oluşturulmuştur. Bildiğiniz
üzere hizmet faturalarımızda fatura son ödeme tarihleri yazmaktadır.
Fatura üzerindeki tarihten sonraki ödemelerinize gecikme bedeli
yansıtılacağı da faturanın alt kısmında 2. Maddede yazmaktadır. Yine
geçmiş dönemlerde de tarafınıza hizmet gecikme zammı faturaları
gönderilmiştir. Uygulamada herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Hizmet gecikme zammının hesaplanması konusunda Yönetim Kurulumuzun
04.11.2010 Tarih ve 20/8 Sayılı Kararı ile “19.10.2010 tarih ve 27734
sayılı T.C. Resmi Gazete’nin Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sıra No:
2010/965) Ve 21.10.2010 Tarih ve 27736 Sayılı T.C. Resmi Gazete’nin
Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği’ nin SERİ C SIRA NO:2’ye göre
belirlenerek” 19.10.2010 tarihinden itibaren aylık % 1,40 (Geciken gün
nispetinde günlük olarak hesaplanmak üzere) olarak uygulanması
şeklindedir.

Gecikme zammı hesaplamasında baz alınan mevzuat hükmü ve dayanak ise
aşağıdadır. İlgide kayıtlı yazınız ile iade ettiğiniz fatura yazımız
ekinde tarafınıza gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Bölge Müdürü

EK: 31.03.2015 tarih G011540-41 No Faturalar

DAYANAK: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51
inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye
istinaden 19/11/2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca 19/11/2009 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme
müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her
ay için ayrı ayrı %1,95 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Anılan Maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010
tarih ve 27734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarih ve
2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti
içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için
ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve
belirtilen Karar 19/10/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.

Buna göre, 19/10/2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe
kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek
kısımlarına ve 19/10/2010 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde
vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %1,40
oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan
esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay
kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından,
19/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı
oranı (1,40/100/30=)0,000467 olarak uygulanacaktır.