Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU SULH MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Konu : Kira sözleşmesinin feshi ve baz istasyonu tesisinin kaldırılarak
kiralananın

tahliyesi isteminin arzıdır.

Dava Değeri : 3.930,00-TL (Kira bedelli yıllık 6.000-USD olup,
10.04.2015 tarihli merkez bankası kuruna göre
6.000-USDX2,62-TL=15.720-TL aylık olarak 1.310-TL’dir. Ödenmeyen üç
aylık kira bedelli toplamı 3.930,00-TL’dir)

Açıklamalar :

Müvekkilimin yöneticiliğini yaptığı Kadıköy İlçesi Göztepe Mahallesi
Fahrettin çatısında bulunan ve davalıya ait olan baz istasyonunun
tahliyesini istemek için iş bu davayı ikame etmiş bulunmaktayız.

Davalı kiracı, tahliyesi istenen taşınmazda 01.03.1999 tarihinden beri
kiracıdır. Ancak sözü edilen baz istasyonu apartman sakinlerde ve aile
fertlerinde baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres v.b.
rahatsızlıklar meydana getirmeye başlamıştır. Ayrıca aynı muhitte aynı
rahatsızlıkları ve benzer şikâyetleri yaşayanlarda bulunmaktadır.

Bunun üzerine baz istasyonu kurulumu yapan firma ile görüşmeler olmuşsa
da olumlu veya olumsuz hiçbir şekilde tarafımıza dönülmemiş ve her
seferinde müvekkilimi oyalama girişiminde bulunulmuştur.

Davalı firma aynı zamanda 2015 yıllına ait kira bedellini de ödemekten
kaçınmışlar ve bunun üzerine müvekkil apartman yöneticisi 09.02.2015
tarihlerinde davalı firmaya Kadıköy 8. Noterliği 02453 yevmiye nolu
ihtarnamesini keşide ederek taşınmazda ki baz istasyonuna ait tüm alet
ve aparatların sökülmesi istenmişse de yine davalı firma tarafından
yerine getirilmemiştir.

Baz istasyonları insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya
Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok ilgili ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşların birden çok raporları bulunmaktadır.

Bu sebepten dolayı davalı ile davacı müvekkil arasında imzalanan
01.03.1999 tarihli kira sözleşmesinin feshi ile baz istasyonu tesisinin
kaldırılarak kiralananın tahliyesi ve ödenmeyen 3.930,00-TL kira
bedellinin tarafımıza ödenmesi gerekmektedir.

Hukuki Deliller : Taraflar arasında akdedilen 01.03.1999 tarihli kira
sözleşmesi, Kadıköy 8. Noterliği 09.02.2015 tarihli 02453 yevmiye nolu
ihtarnamesi, v.s. delail.

Netice-i Talep : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı davalı
ile davacı müvekkil arasında imzalanan 01.03.1999 tarihli kira
sözleşmesinin feshi ile baz istasyonu tesisinin kaldırılarak kiralananın
tahliyesi ve ödenmeyen 3.930,00-TL kira bedellinin tarafımıza
ödenmesine, telafisi mümkün olmayacak zararlar meydana gelmesi kuvvetle
muhtemel bulunduğundan anılan baz istasyonunun faaliyetinin dava
süresince durdurulması için tedbir kararı verilmesine, yapılacak olan
dava masrafları ile ücreti vekaletin davalı tarafa bırakılmasına karar
verilmesini arz ve talep ederim. 13.04.2015

Saygılarımla,

Davacı