Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                     

                    

                                    
                               TEDBİR
TALEPLİDİR.

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI	: 

VEKİLİ         	: 

DAVALILAR	:1-

	2- 

DAVA KONUSU	:	Ön alım

DAVA DEĞERİ	:	10.000 Türk Lirası

AÇIKLAMALAR	:

1- Müvekkil davacı ………ili …………z ilçesi ……. Köyü
Kaldırım mevkii ……… parselde kayıtlı taşınmazın
malikidir.Paydaşlardan ……………………… hissesinin
tamamını 07.08.2014 tarihinde paydaş olmayan ………………..
13679 yevmiye numaraları satış sözleşmesi ile satmıştır.Bu
satış işleminden sonra taşınmazda paydaş olmayan üçünçü kişi
konumunda bulunan davalı ……………. 10.000 TL bedelle 28.08.2014
tarihinde ……………………… bu gyrimenkudeki hisseyi 15067
yevmiye numaralı sözleşme ile satın almıştır.Aynı şekilde
taşınmazı satın alan ………………. 05.09.2014 tarihinde
aldığı hisse karışlığı olan 5.500 metrekare yerin 1.500
metrekaresini 15505 yevmiye nolu satış sözleşmesi ile 2.700 TL
bedelle hissedar olmayan üçüncü kişi olan davalı
…………………’e Satmıştır. Davalılar şu an
taşınmazların malikidir.

¬

²

È

Ê

Ô

Ø

è

Ø

$

&

"

$

&

L

R

Z

b

t

z

¦

¬

®

À

À

æ

ø

ú

.&

丂���쀈懀̤摧枭U

␃༃袄ᄅ쒄市袄怅쒄愂̤摧吃Öጀmazın hisselerinin kendi
adına devrinden sonra davacıya bir ihtarda da bulunmamıştır.
Davacı yasal süresi içerisinde davalıya karşı Medeni Kanunun 732.
maddeden kaynaklanan Şufa hakkını kullanmak istemektedir. Satış
bedelini ve 

masrafları mahkemenin veznesine depo etmeye hazırız. Yukarıda
açıklanan nedenlerle iş bu davayı açmak gerekmiştir.

DELİLLER	:	Tapu Kaydı,satış sözleşmesi,tanık ve sair diğer yasal
deliller.

HUKUKİ NEDENLER	:	MK. md. 732 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM	:	Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın
kabulüyle, …………….ili ………… ilçesi ……………
Köyü Kaldırım mevkii ……………… parsel noda kayıtlı
taşınmazın davalılar adına kayıtlı hisselerinin tapuda iptaliyle
müvekkil davacı adına tesciline, tensiple taşınmazların üçüncü
kişilere satışının önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati
tedbir kararı verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet
ücretinin de davalılara tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve
talep olunur.22.09.2014

                                    
                                    
     Davacı Vekili

                                    
                                    
 Av…………………..