Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                        ………………

DAVACI		: ……….       

VEKİLİ		: Av. 

                

DAVALILAR	: 1- ………….

			 2- …………

DAVA KONUSU	: (Harca esas olmak ve mahkemece değer belirlendikten sonra
harcı tamamlamak üzere şimdilik 5.500,00 TL değerinde) ölünceye
kadar bakma akdinin iptali olmazsa kademeli olarak tenkisi davasıdır.

			Müvekkilin babası ……., 23.03.2007 tarihinde ….. yev. Sayılı
işlemle davalılar ………. ve ………….. ile yaptığı
ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile malvarlığının çok esaslı
bir kısmını kendilerine devretmiştir.

TAŞINMAZLARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

………………..

………………..

			Aynı günlerde muris …………..’nun eşi ve davacının annesi
olan ………… da malvarlığının çok esaslı bir kısmını
teşkil eden çok sayıda gayrimenkullerinden bir kısmını
davalılara, bir kısmını da davalılar adına mal kaçırma
maksadıyla ………. ve ………… isimli kişilere
devretmiş/devrettirilmiştir. 	

              Esas olarak davacının hem babası, hem de
annesi, davacı müvekkilden mal kaçırmak kastıyla devirler
yapmış/yaptırılmışlardır. Davalılar, davacının erkek
kardeşlerinin çocuklarıdır. Murisin de torunlarıdır. Davacı kız
evlat olarak evlenip köyden gitmesi sebebiyle ailenin diğer erkek
çocuklarının etkisi ile aile mirasından dışlanmak istenmektedir.
Müvekkil davacının, kardeşleri (ki davalıların da babalarıdır)
uzun süre müvekkile annelerini ve babalarını göstermemişlerdir. Bu
durumdan şüphelenen müvekkil, yaptığı araştırma neticesinde,
annesinin üzerinde kayıtlı bulunan çok sayıda gayrimenkulün (ki
neredeyse malvarlığının tamamına yakınıdır) aralarında bu
davanın davalılarının da bulunduğu başka kimselere satış işlemi
gösterilerek devredildiğini öğrenmiştir. Bu işlemlere karşı
açılmış olan davamız ……….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
………. E sayılı dosyasında devam etmektedir. Şimdiki davamız
ise murisi muris baba ……….’nun tasarrufu ile ilgilidir. 
………….. 2014/……….E sayılı dosyada tanık sıfatıyla
ifade vermiş olup, verdiği ifadede “…eşim köydeki arazilerini
gelir getirmediği için satmak istedi…” sözlerinden dahi
samimiyetsiz davranıldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, 2014/….. E
sayılı dosyada dava konusu olan yerler arsa vasfını kazanmış çok
değerli arazilerdir. Böylesine hafif nedenlerle satılması söz
konusu olamaz. Murisin yaptığı bu açıklama dahi ailede müvekkil
kızlarını dışlama ve mirastan mahrum etme iradesi olduğunu
göstermektedir. Davacı müvekkilin hem annesi, hem de babası çok
yakın tarihli neredeyse eşzamanlı işlemlerle malvarlıklarının
önemli bir bölümünü devretmişlerdir. 

				MUVAZAA ve BEDEL YÖNÜNDEN 

			Dava konusu iptali istenilen 23.03.2007 tarih ve ……. yev.
Sayılı Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin konusunu teşkil eden
her bir taşınmaz için 5.500 TL değer ifade edilmiş ve toplam 11
taşınmaz için 5.500,00 TL gibi bir bedelle devir sağlanmıştır.
Halbuki mahkemece keşif yapıldığında görülecektir ki, söz konusu
yerler arsa vasfı kazanmış, müteahhide verildiğinde
karşılığında onlarca belki yüzlerce daire alınabilecek
taşınmazlardır. 5.500 TL değer karşılığı bakma akdine konu
edilmesi bedel yönünden iptali gerektirmektedir.

			Sözleşme tarihi itibariyle murisin elinde kalan malvarlığının
oranı, murisin bakıma olan ihtiyacının derecesi, aynı tarihte
murisin eşinin de elindeki malvarlığının çok önemli bir
kısmının davalılara (veya davalıların gösterdiği kişilere)
devredilmiş olması gerçek maksadın ölünceye kadar bakma
sözleşmesi yapmak olmayıp, mirastan mal kaçırmak olduğunu
göstermektedir. Murisin yaptığı tasarruf makul ölçülerin çok
çok üzerindedir. Şayet bakım alacaklısının temliki işlemde
bakıp gözetilme koşulunun değil de, bir başka amacı
gerçekleştirme iradesini taşıdığı belirlenirse (örneğin
mirasçılarından mal kaçırma düşüncesinde ise), bu takdirde akdin
ivazlı (bedel karşılığı) olduğundan söz edilemez; akitte
bağış amacının üstün tutulduğu sonucuna varılır. 

hy

hy

Z

\

^

F

X

j

l

gdy

B

V

X

\

^

ˆ

Ž

¼

Â

D

F

V

X

h

j

l

š

¦

ê

ò

␃愃̤摧ɹ

.Bu halde de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun
l.4.l974 gün ve l/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararı olayda,
uygulama yeri bulur. Miras bırakanın, ölünceye kadar bakıp gözetme
karşılığı yaptığı temlikin muvazaa ile illetli olup
olmadığının belirlenebilmesi içinde, sözleşme tarihinde murisin
yaşı, fiziki ve genel sağlık durumu, aile koşulları ve
ilişkileri, elinde bulunan mal varlığının miktarı, temlik edilen
malın, tüm mamelekine oranı, bunun makul karşılanabilecek bir
sınırda kalıp kalmadığı gibi bilgi ve olguların göz önünde
tutulması gerekir. 

Tarafların aile koşullarına bakıldığında, davacı kız
çocuğunun diğer erkek çocuklarla birlikte yaşamakta olan anne v e
baba tarafından dışlandığı olgusu gözler önüne serilmektedir.
Bu denli bir bakım ilişkisi mevcut olmamıştır ve dolayısıyla dava
konusu ölünceye kadar bakma akdinin muvazaa sebebiyle iptali gerekir. 

			

TENKİS TALEBİMİZ

                  Yukarıdaki açıklama ve
taleplerimiz mahkemece uygun görülmeyerek, muvazaa sebebiyle iptal
talebimiz reddedilecek olursa; bu durumda yukarıdaki talebimizle
kademeli olarak tenkis talebinde bulunuyoruz. Ölünceye kadar bakma
sözleşmesi ile davalılara devredilen taşınmazların değeri dikkate
alındığında murisin diğer çocuğu olan davacının saklı payına
tecavüz bulunduğu ortadadır. 

			Dava değeri harca esas olmak üzere bildirilmiştir. Dolayısıyla,
tenkise karar verilecek olur ve bilirkişi incelemesi sonunda
davacının saklı payına vaki tecavüz miktarının dava değerinden
fazla olduğu anlaşılırsa, ayrı bir isteme gerek kalmaksızın harç
tamamlanarak bu fazla miktar üzerinden tenkise karar verilmesini talep
ediyoruz. 		

				İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ

			Taşınmazların mal kaçırma kastıyla yeniden üçüncü kişilere
devredilmesi halinde, bu kişiler iyiniyetli olduğu takdirde iptali
mümkün olamayabileceğinden, bir an önce işbu iptal davasının
açılmasıyla, tapu kayıtları üzerine tedbir konulmasını talep
etme zarureti vardır. Ancak taşınmazların ada ve parsel
numarasının imar uygulaması sebebiyle değişmiş olma ihtimali
bulunmaktadır. 

               Bu sebeple ihtiyati tedbir için tapu
müdürlüğüne yazılacak müzekkereye “23.03.2007 tarihinde …….
 yev. Sayılı işleme konu taşınmazlara ve imar uygulamasıyla
davalılar üzerine yeni tesis olunan ada ve parsel numaraları
belirlenecek taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulması hususunun
derç edilmesini…” talep ediyoruz. 

            

KANITLAR		: 1- Nüfus ve veraset ilamı

                    2- Tapu kayıtları, 

3- Murisin vesayet altına alınmasına dair …….. Sulh Hukuk
Mahkemesi’nin 2012/…. E sayılı dosyası

4- …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/…… E sayılı dosyası

5- Ön inceleme aşamasında isim ve adresleri bildirilecek
tanıklarımız

6- Keşif ve taşınmazların değerinin tespitine yönelik bilirkişi
incelemesi

7- Kademeli talebimiz incelemeye alındığı takdirde tenkis hesabına
dair terekenin saptanması için başta tapu müdürlüğü ve
bankalarla yapılacak yazışmalar

8- Tenkise yönelik bilirkişi incelemesi

9- Veraset ilamı (örneği eklidir)

10- Dava konusu resmi senet (örneği eklidir)

SONUÇ			: Açıklanan nedenlerle; öncelikle tensip aşamasında
ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile 

Dava konusu sözleşmeye konu ve muhtemel imar uygulaması ile değişen
tespit edilecek yeni ada ve parsel numaraları ile tapu kayıtları
üzerine üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından ihtiyati
tedbir konulmasına; 

		

Muris ………’nun 23.03.2007 tarihinde …… yev. Sayılı işlemle
davalılar ………. ve ………..’na devir işlemleri iptal edilen
taşınmazların tapu kaydının davacının miras hissesi oranında
iptaliyle kendi adına tesciline;

İptal talebimiz kabul edilmezse, bu taleple kademeli olarak tenkis
talebimizin kabulü ile saklı payı aşan kısmın tespitiyle
tenkisine; nakten tenkise karar verildiği takdirde ölüm tarihinden
itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline;

Yargılama giderlerinin ve yasal avukatlık ücretinin haklarındaki
davalar oranında davalılardan tahsiline karar verilmesini saygıyla
arz ederiz. 

						      Davacı Vekili

						  Av. 

	

EKLER  : Veraset İlamı

	    Sözleşme Örneği

          Vekaletname