Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Müvekkilime Olumsuz Sicil Verilmesine
İlişkin …/…/… Gün ve …  Sayılı İşleminin İptaline,
Tüm Özlük Haklarının İadesine Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … Belediye Başkanlığı'nda
memur olarak göreve başlamış, …/…/… tarihinde  …
Büyükşehir Belediyesine tayin olmuş, bu kurumda da … sınıfında
çalışırken, …/…/… tarihinde kendi isteği ile kurum içi atama
yoluyla ... tayin olmuş, …/…/… tarihinde resmen
… ünvanı almıştır.

2-) Müvekkilim davalı kurumda … olarak çalışmaktadır.
Müvekkilime …/…/… tarihinde tebliğ edilen, …/…/… gün ve
… sayılı yazı ile olumsuz sicil aldığı bildirilmiştir. Davalı
idarenin tesis ettiği bu olumsuz sicil verme işlemi usul ve kanuna
aykırıdır. Şöyle ki;

:

D

¦

®

>

¨

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

e mutlak nitelikte olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile
sınırlı olduğu, idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. İdare
sicil düzenlerken objektiflikten uzak subjektif ve keyfi
davranmıştır. Müvekkilimin başarısızlığından söz edilmesi
mümkün olmadığı gibi hiç bir şekilde suiistimaline de
rastlanmamıştır. Bu nedenle olumsuz sicil verilmesi işleminde kamu
yararı ve hizmet gerekleri yönünden bir uygunluk yoktur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 657 S. K. m.
64 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : Büyükşehir
Belediye Başkalığı'nın …/…/… gün ve … sayılı "Olumsuz
Sicil" konulu yazı, davalı idare kayıtları, bilirkişi incelemesi ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, re'sen rastlanacak sair sebeplerle;
Müvekkilim hakkında … yılı için olumsuz sicil verilmesine
ilişkin işlemin iptaline, tüm özlük haklarının ve maddi
kayıplarının faizi ile birlikte davacı müvekkilime iadesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78