Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      

     ………….MÜDÜRLÜĞÜ’NE

            				Gönderilmek üzere

  ……..NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

						   

Dosya Esas No: 

BORCA İTİRAZ EDEN

BORÇLU 		: 

 

ALACAKLI 		: 

VEKİLİ		: 

TEBLİĞ		:

KONU		:Ödeme emrine itirazımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR	:

 1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma örnek 7
ilamsız takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme
emri tarafıma …… tarihinde tebliğ edilmiştir. Yasal süresi
içinde itirazlarımı sunuyorum.

2.İcra takibi …..İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. sayılı
dosyası ile yapılmışsa da, benim ikamet adresim yukarıda
belirttiğim gibi …. İli …..İlçesi sınırları içindedir. Bu
nedenle İİK madde: 50, HMK 5 ve devamı maddeler uyarınca yetkili
icra dairesi ve mahkemeler …….. icra ve mahkemeleridir. Bu nedenle
YETKİYE İTİRAZ EDİYORUM. Dosyada yetkisizlik kararı verilerek
dosyanın yetkili icra dairesi olan …………gönderilmesini talep
ediyorum.

3. Takipte sözü edilen ….plakalı motosiklet her ne kadar tescilde
adıma görünse de araç…….. tarihinde kayıp nedeniyle tescilden
silinmiştir. Borç konusu araç tarafımca kullanılmadığı gibi
otoparka da teslim edilmemiştir. Dolayısıyla böyle bir borcum
yoktur. 

È

4

p

È

Ê

ä

ê

&

B

°

¶

Ö

è

/ görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur. BORCA İTİRAZ EDİYORUM.
Takip nedeniyle şahsıma gönderilen borca, ödeme emrine, faiz
oranına ve işlemiş faize, asıl borç ve tüm fer’ilerine açıkça
itiraz ediyorum.

5.Tarafıma gönderilen ödeme emrinde yasal faiz istenmesi gerekirken
yıllık %48 faiz istenmiştir. Bu faiz miktarı fahiştir ve bu faiz
oranına da itiraz ediyorum.

     

 SONUÇ 		: Açıklanan nedenlerle …….. tarihinde tebliğ edilen
ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyorum. 

1-Öncelikle Yetkili İcra Daireleri ………. olduğundan yetkisiz
icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUM.
Dosyanın yetkili icra dairesi olan……İcra Dairesine gönderilmesini
talep ediyorum.

2-Talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından ve
talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve
sairlerine de itiraz ediyorum. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE ve HER
TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimi bildirir takibin
itirazım neticesinde yetkili olan icra dairesi olan DURDURULMASINA
karar verilmesini talep ederim. 

									

						ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN