Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                            
                   …		        

KÜÇÜKÇEKMECE (   ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI         : Adı-soyadı (T.C. Kimlik No)

                Adres

DAVALILAR      : 1. Nüfus Müdürlüğü- Davacının oturduğu
yer Nüfus Müdürlüğü

                 2. Amca-Adres

                 3. Yenge-Adres

                 4. Gerçek Anne-Adres

KONU           : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi talebidir.

A Ç I K L A M A L A R

Biyolojik annem ve biyolojik babam, dini nikah ile ….. yılında
evlenmiş olup resmi nikah kıyılmadan babam askere gitmiştir. Annem
bu esnada hamile kalmış ve babam askerdeyken annem beni dünyaya
getirmiştir. Annemin hamilelik sürecinde babam askere gitmiş ve
askerdeyken vefat etmiştir. Bu surette gerçek anne ve babamın tek
çocukları olarak kardeşim bulunmamaktadır. 

Babamın askerdeyken vefatı üzerine gerçek anne ve babamın resmi
nikahları olmaması sebebiyle mağdur olmamı engellemek için nüfus
kaydım amcam ve yengemin üzerine yaptırılmıştır. Oysa gerçekte
annem sağ olup adı………dır. Gerçek baba ise vefat etmiştir ve
adı………..dır.

:

š

$

,

:

X

º

␃愃̤摧带Ü

̤̀☊଀Ɇ愀̤摧❮ñᔀHer ne kadar gerçek babam vefat etmiş olsa
da şu anda sağ olan ve benden başka evladı olmayan gerçek/biyolojik
annemin nüfus kayıtlarında da yer alması ve bu sayede fiili durum
ile resmi kayıtlar arasında denklik sağlamak; gerçek annemin
yaşadığı mağduriyete son vermek amacıyla işbu davayı açma
gereği hasıl olmuştur.

  			

HUKUKİ SEBEPLER     : M.K. m.39 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER             : Nüfus kayıtları, , tanık
beyanları ve sair yasal deliller.

   		 

NETİCE-İ  TALEP      : Yukarıda arz ve izah olunan
sebeplerle, haklı davanın kabulü ile nüfus kaydında anne ve babam
olarak gözüken …… ve ……’nın çocuğu olduğuma dair nüfus
kaydının iptali ile gerçek anne ve babam olan …….
Ve……..’nın nüfus hanelerine taşınmasına; bu şekilde nüfus
kaydının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.

  	      

								   Ad-Soyadı/İmza		 

	 

 PAGE  

 PAGE  1