Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA . ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİDİR.

DOSYA NO :

(TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN)

SANIK :

MÜDAFİİ :

TALEP KONUSU : tutuklama kararına itirazımız ile müvekkil tutukluluk
halinin kaldırılarak serbest bırakılması ve müvekkilin akıl hastalığına
duçar olup olmadığı, TCK 32.Madde anlamında ceza ehliyeti bulunup
bulunmadığı hususunda Adli Tıptan rapor alınması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Öncelikle belirtmek istediğimiz husus; müvekkilim evlilik sürecinde
  iki kere gebelik yaşamış ve iki gebeliğinde de (bir seferinde ikiz
  bir seferinde üçüz) doğumuna az bir süre kala çocukları karnında
  ölmüştür. Ve her ikisinde de çocuklarını kendisi defnetmiştir.
  Müvekkilimin ailesinin beyanına göre müvekkilim bu süreçten sonra
  ciddi psikolojik sorunlar yaşamıştır. Dolayısıyla bu aşamada
  müvekkilimin beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği hususunda
  tereddüt oluştuğundan; öncelikle müvekkilimin akıl hastalığına duçar
  olup olmadığı, TCK 32.Madde anlamında ceza ehliyeti bulunup
  bulunmadığı hususunda adli tıptan rapor alınmasını talep ediyoruz.

2. Yukarıda sorgu numarasını belirtmiş olduğumuz dosya üzerinden
  müvekkil Sultan Yavaş 24.09.2013 tarihinde Mahkemesine Sevk edilerek
  tutuklanmıştır. Ancak biz bu tutuklama kararına haklı gerekçelerimiz
  ile itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

3. Sayın Mahkemece 24.09.2013 Tarihli tutuklama gerekçesinde; suçun
  vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma aşamasında
  dinlenen tanık Selma Akyol’un ifadesi, suçun temas eden yasal
  maddelerdeki ceza miktarı karşılığı, atılı suçun banka aracılığı ile
  işlenmesi nedeniyle ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan
  olacağı, kaçma şüphesi bulunması, adli kontrolün yetersiz olacağı,
  delillerin karartılma ihtimalinin olması, olarak vurgulanmıştır.
  Oysaki;

4. Kolluk kuvvetlerince tanzim edilen soruşturma evraklarından şüpheli
  ifade tutanağında suç; dolandırıcılık, olarak belirtilmiştir.
  Müvekkilimin tutuklanma gerekçelerinde ise; suçun banka aracılığı
  ile işlenmesi nedeniyle ağır ceza mahkemesinin görevine giren
  suçlardan olduğu ve temas eden ceza miktarı gösterilmiştir. Her
  nekadar mahkemece tutukluluk gerekçesi olarak; suçun nevinin
  nitelikli dolandırıcılık olduğu belirtilmiş ise de; mahkemenize
  tevzii edilen iddianamede müvekkilin yargılanmasının yapılması talep
  olunan kanun maddesi TCK 157. maddedir. Müvekkile isnad edilen
  suçlama dolandırıcılık suçudur. Dolandırıcılık suçunu düzenleyen
  TCK 157. Madde; Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya
  başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar
  sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar
  adlî para cezası verilir..” şeklinde olup; alt sınırı 1 yıldır.

5. Müvekkilin yargılamasının yapılacağı sevk maddesi de dikkate
  alındığında, tutuklanma gerekçesinde belirtildiği üzere TCK 158.
  Madde olmayacaktır. TCK 157. Madde; CMK 100. Maddedeki sayılan
  katalog suçlar kapsamında değildir.

6. Müvekkilim mahkemeniz huzurunda sorgu aşamasında vermiş olduğu
  ifadesinde; kendisini avukat olarak tanıdığı Aygül Çınar isimli bir
  şahıstan bahsetmiştir. Müvekkilim bahsi geçen şahsın ofisinde
  yaklaşık 5 ay çalışmış olduğunu beyan etmektedir. Bu şahıs
  müştekilerin sorunlarını çözebileceğini söylemesi üzerine,
  müştekiler bu şahsa verilmek üzere müvekkilime parayı teslim
  etmiştir. Esasında müvekkilim, bahsi geçen şahsın yönlendirmesi ve
  talebi ile hareket etmiş ve asıl kendisi mağdur olmuştur.
  Müştekilerin zararı maddi olmuş; ancak müvekkilim haksız suçlamalara
  mağruz kaldığını beyan etmektedir. Müvekkilimin mezkur parayı teslim
  aldığı doğrudur; ancak teslim alınan bu para müvekkilimin avukat
  olarak bildiği Aygül Çınar’a verilmek üzere teslim alınmıştır.
  Herhangi bir menfaati olmamıştır. Mahkeme aksi kanaatte olduğu
  takdirde de; müştekiden müvekkile verilen para miktarının fahiş
  olmadığı da dikkate alınmasını talep ediyoruz.

7. Müvekkilim beyanına göre; 2 yıllık açıköğretim işletme fakültesini
  bitirmiştir. Şuan derdest olan bir boşanma davası vardır. Çevresinde
  iyi tanınan, sabit ikametgah sahibi olan, kendi halinde bir yaşamı
  olan müvekkilin sabıkası bulunmamaktadır.

8. Müvekkilimin yanında işlerine yardımcı olduğunu beyan ettiği, aldığı
  parayı kendisine teslim ettiğini beyan ettiği ve avukat olduğunu
  zannettiği Aygün Çınar isimli şahsın adresi müvekkilin beyanına
  göre; Şose mahallesi, şose durağı ayça apartmanı kat:2 keçiören
  Ankara’dır. Müvekkilim, bu şahıs tarafından mağdur edildiğini,
  mezkur parayı kendisine teslim ettiğini, bu şahsın kendisini avukat
  gibi tanıttığını beyan etmektedir. Zira;müvekkil dolandırıcılık
  kastı ile hareket etmemiştir. Bu şahsın araştırılmadan, ifadesi
  alınmadan soruşturmanın tamamlanması kanaatimizce eksik incelemeye
  sebebiyet vermiştir. TCK MADDE 30. - (1) “Fiilin icrası sırasında
  suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten
  hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli
  saklıdır.” Hükmü dikkate alınmalıdır. İlgili maddede belirtildiği
  gibi fail fiilin icrası sırasında bahsi geçen Aygün isimli şahsın
  avukat olduğunu zannetmekte ve müştekilerden aldığı parayı dosya
  masrafı adı altında aldığını düşünmektedir. Dolandırıcılık suçu
  kasten işlenebilen bir suçtur. Failin kastı mağduru kandırmaya
  yönelikte olmalıdır. Failin bu konuda yanılması kastı ortadan
  kaldırır, fail bu hatasından yararlanacaktır ve dolandırıcılık
  suçunun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

9. Müvekkilin yargılamasının yapılacağı sevk maddesi TCK 157. Madde
  olması göz önüne alındığında, yasal maddedeki ceza karşılığı 1
  yıldan başlamaktadır. Bu durumda, Sayın Mahkemece verilen tutukluluk
  kararının gerekçesi mesnetsiz kalmaktadır.

10. Müvekkil aleyhine kanıt olarak yalnızca müştekinin ve bilgi sahibi
  Selma Akyol’un ifadesi mevcuttur. Müvekkilim, müştekiden aldığı
  parayı mahkeme huzurunda samimi bir şekilde ikrar etmiştir. Bu husus
  çekişme konusu değildir. Ancak müvekkilimin dolandırma kastı
  bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu ise suç işleme kastı olup
  olmadığıdır.

11. Müvekkil aleyhine kanıt olarak yalnızca müştekinin soyut iddiaları
  mevcuttur. Müvekkil, müşteki ile tanık olarak dinlenen Selma Akyol
  vasıtası ile tanışmış, müştekiye yine henüz tanıştığı avukat
  zannettiği Aygün Çınar’ın hukuki işlerinde yardım etmesi için
  aracılık etmek istemiştir.

12. Mahkeme tutuklama gerekçesinde “atılı suçun niteliği”nden
  bahsetmiştir. Atılı dolandırıcılık suçunun alt sınırı 1 yıl üst
  sınırı ise 5 yıldır. Yani alt sınırdan ceza cihetine gidildiği
  varsayılsa; CMK 231/5 maddesine dahi tabi bir suçtur. Bu durumda suç
  nitelik itibari ile tutuklamayı gerektirir bir suç değildir.

13. Diğer bir tutukluluk gerekçesi ise “mevcut delil durumu”dur. Halbuki
  az önce de belirttiğimiz gibi müvekkilim ile ilgili olarak dosyaya
  girebilecek başkaca bir delil mevcut değildir. Aksine dosyaya
  girebilecek deliller müvekkil lehine olan delillerdir. Zira; bahsi
  geçen müvekkilim tarafından Aygün Çınar olarak bilinen şahsın
  tespiti, ifadesinin alınması, vb. Bunun dışında tüm deliller
  toplanmış; toplanacak başkaca maddi bir delil kalmamıştır. Müşteki
  ve şüpheli ifadeleri tamdır. Bu dosyaya mevcut halinden öte başkaca
  bir delil girmesi söz konusu değildir. Zaten yargılamanın ilerleyen
  aşamasında bahsettiğimiz durum ortaya çıkacaktır. Bu durumda bu
  tutukluluk gerekçesi de yerinde değildir.

14. Son olarak da “kaçma şüphesi” mevcut değildir. Ancak soyut suç
  isnadından öte aleyhine başkaca bir delil bulunmayan müvekkilimin
  kaçması hayatın olağan akışına ters düşecektir. Sabıkası bulunmayan,
  sabit ikametgah sahibi olan müvekkilin kaça ihtimali söz konusu
  değildir. Kaldı ki kaçma şüphesine binaen uygulanabilecek bir çok
  adli kontrol hükmü kanunda yer almaktadır. Tutukluluk hali
  başvurulması gereken en son yol olmalıdır.

15. Gerek Anayasada ve gerek Yasada, tutuklama koşulları sayıldıktan
  sonra, kişilerin tutuklanabilecekleri belirtilmiş, yargıcın mutlaka
  tutuklama kararı vermesi gerektiği belirtilmemiştir. (A.Yasa M. 19;
  CMK m.101). Her iki maddede yer alan “tutuklanabilir” ibaresi bunun
  açık kanıtıdır. Türk Hukukunda, Yargıcın tutuklama kararı vermeye
  zorunlu tutulduğu hiçbir durum yoktur. Aksine, hakim tutuklama
  kararı verip vermemekte tamamen özgürdür. Kural sanığın
  tutuklanmamasıdır. İstisna ise suçluluğu hakkında kuvvetli suç
  şüphesi uyandıran olgular bulunan kişinin, kaçma şüphesi veya
  delilleri karartma tehlikesi varsa tutuklanabilmesidir. Bir kimsenin
  uzun süre tutuklu kaldıktan sonra aklanması durumunda tutuklulukta
  geçen süre ve özgürlük kısıtlılığı nedeniyle çekilen acılar,
  yakınlarının çektiği sıkıntılar telafi edilememektedir. Bunun aksi
  bir durumda yani tutuksuz yargılanan birinin dava sonucunda suçlu
  bulunması durumunda cezasını çekmek üzere davet edilmesinde,
  giderilmesi olanaksız bir zarardan söz edilemeyecektir. İşte Sayın
  Mahkemenin bu iki seçenek arasından tutuksuz yargılamayı seçmesi
  ancak sanığın kaçmaması ve suç kanıtlarını karatmaması olanaklarını
  değerlendirerek böyle bir olasılığın bulunması durumunda tutukluluğa
  karar vermesi gerekirken, ortada karartılacak bir kanıt kalmamış
  olan durumlarda hala tutuklukta ısrar edilmesi hem Anayasa CMK’nın
  ve hem de AİHS’in lafzına ve ruhuna aykırıdır.

16. Yukarı da kısaca arz ettiğimiz üzere Sayın Sorgu Mahkemesince
  gösterilen tutuklama sebepleri yerinde değildir. Tutukluluk hali
  gibi olağanüstü bir güvenlik tedbiri; dosya kapsamı açısından
  gereklilik arz etmemektedir. Bu durumda tutukluluk haline itiraz
  etme zaruretimiz doğmuştur.

NETİCE ve TALEP :Yukarı da kısaca arz ve izah ettiğimiz üzere;

1. Müvekkilimin akıl hastalığına duçar olup olmadığı, TCK 32.Madde
  anlamında ceza ehliyeti bulunup bulunmadığı hususunda adli tıptan
  rapor alınmasını,

2. Ankara …. Mahkemesinin 24.09.2013 tarih ve 2013/154 SORGU no’lu
  tutuklama kararına İtirazımızın kabulüne ve tutukluluk halinin
  kaldırılmasına; aksi yönde kanaat hasıl ise gene tutukluluk halinin
  kaldırılarak kefalet de dahil adli kontrol hükümlerinden uygun
  görülecek olanlara karar verilmesini saygılarımla vekil edenim adına
  arz ve talep ederim.

Sanık

Müdafii

Avukat