Giriş yap
Kayıt ol

         KADIKÖY ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

 DAVACI :

 VEKİLİ :

DAVALI :

 KONU : 12.500,00.-USD nin 6.500,00.- USD sine 14.01.2009; 6.000,00.-
 USD ‘sine 27.01.2009 tarihinden itibaren karar tarihine kadar 3095
 Sayılı Kanunun 4.a maddesine göre işleyecek faizinin Davalı yandan
 alınmasına karar verilmesi talebidir.

 HARCA ESAS DEĞER : 12.500,00.- USD

 1 USD = TL ( tarihi itibari ile)

 12.500,00.- * = TL

 AÇIKLAMALAR :

 1* Müvekkil Şirket <…………….. San. ve Tic. Ltd. Şti. > nin <Gönderen>,
 <………… San ve Tic. Ltd. Şti- ( Moskova ofisi Rusya Federasyonu )> in
 <Gönderilen> olduğu İstanbul – Moskova taşımasında ekte yer alan
 <Hamule Senetleri> ile, … DR 8035 – .. DR 8047 – … DU 109 – … BA 497
 Plakalı aracı ile <Nakliyeci> olarak yer almıştır.(Ek-1)

 Bu taşımalarda 2 no.lu Davalı gönderici ile müvekkil şirket arasında

 taşınacak emtianın gümrükleme işlemleri 13.01.2009 ve 27.01.2009
 tarihinde yapılmış ve hamule senetleri tanzim olunmuştur. <Hamule
 Senetlerine> göre nakliye 13.01.2009 ve 27.01.2009 günü başlamıştır.

 2* Bu anlaşmaya göre her iki taşıma için toplam navlun bedeli
 12.500,00.-USD olup; müvekkil şirket bu çerçevede 1 no.lu
 davalı-gönderilen Ant Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne 469817 nolu
 fatura ile 6.500,00.-USD ve 469856 nolu fatura ile 6.000.-USD navlun
 olmak üzere toplam 12.500,00.-USD lik iki ayrı fatura tanzim etmiştir.
 Davalı bu faturalar için bu güne değin herhangi bir ödeme yapmamıştır.
 Ayrıca TTK madde 23 uyarınca 1 no.lu davalı gönderilen fatura
 münderecatına da süresinde itiraz etmemiş ve fatura münderecatını
 kabul etmiştir.

 3* Taraflar arasında kurulan taşıma anlaşması uyarınca, amir hüküm
 olan TTK madde 792 uyarınca, gönderilen; taşıma masrafı, ardiye
 masrafı ve sair giderleri aksine bir mukavele olmadıkça teslim
 konusunda anlaşılan yerde ve teslim edilecek eşyanın kabulünden sonra
 taşıyıcıya ödemekle yükümlüdür. 1 no.lu davalı-gönderilen ise hasarsız
 ve eksiksiz tam bir teslim yapılmış olmasına rağmen ödemeden imtina
 etmiştir.

 4* Taraflar arasında yapılan taşıma anlaşması, DDU şartlı bir
 taşımadır.Hiç bir koşul altında kabul anlamına gelmemek kaydı ile bir
 an için dahi olsa TTK madde 792. maddesi göz ardı edilecek olsa bile,
 DDU şartlı yapılan bir taşıma olması sebebiyle bu taşımanın özelliği:
 “DDU (Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim) terimi, satıcının ithalat için
 gümrüklemeden ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından
 boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, varış
 ülkesinde ithalat için herhangi bir ''gümrük resmi'' (terim:gümrük
 işlemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve rizikosunu ve bu işlemlere
 ilişkin ödemeleri, gümrük resimlerini, vergilerini ve diğer harçlarını
 da kapsar) dışında, malların buraya taşınmasıyla ilgili bütün hasar ve
 masrafları yükümlenmelidir. “

 DDU taşıma koşulu uyarınca navlun bedelinden 2 no.lu davalı gönderici
 dahi sorumlu olacaktır. Kaldı ki CMR madde 11/2 uyarınca, taşıyanın
 kendisine taşıma konusu ile ilgili olarak gönderici tarafından
 verilmesi lazım gelen evrakların içeriği ile bağlı olmadığı gibi bu
 bilgi ve belgeler üzerinde denetim yapma yükümlülüğü de kaideten
 yoktur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK, HUMK, BK. sair her türlü yasal delail.

 SUBUT DELİLLER : Gümrük Beyannameleri, fatura, yazışma ve ihtarlar,

 TIR karnesi, hamule senedi, v.s her türlü yasal delail.

 CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

 NETİCE VE TALE : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler muvacehesinde;

 1* 12.500,00.- USD navlun alacağının, 6.500,00.- USD sine 14.01.2009;
 6.000,00.- USD sine 27.01.2009 tarihinden itibaren karar tarihine
 kadar 3095 Sayılı Kanunun 4.a maddesine göre işleyecek faizi ile 1
 no.lu davalı gönderilen ……… San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 2 no.lu davalı
 gönderen …………….. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘den müştereken ve
 müteselsilen alınarak tarafımıza verilmesine,

 2* Yargılama harç ve giderleri ile avukatlık ücretinin davalı şirket
 üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep
 ederiz. Saygılarımızla.

 Davacı

Vekili .AV.

EKLER:

 1* İstanbul – Moskova için tanzim edilen 13.01.2009 ve 27.01.2009
 tarihli hamule senedi. ( EK-1)

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78