Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …………AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Davacı             : TC no ve adres

 

Davalı              : B... (nafaka borçlusu)TC no ve adres

 

Konu               : Nafakanın artırılması

 

Deliller            : 1. .......günlü .....sayılı nafaka kararı,

                           2. Sosyal ve ekonomik araştırma,

                           3. Tanıklar,

                           4. Harcama belgeleri,

                           5. Bilirkişi incelemesi,

                           6. Sair her türlü yasal delail.

 

Hukuki Neden   : TMY ve ilgili mevzuat

 

Açıklamalar     : 1. Oğlum B...’den ............Mahkemesinin ......gün
ve ......sayılı kararıyla ...............TL yardım nafakası bağlanmıştı.

                             2. Nafakaya hükmolunduğu günden itibaren
..............süre geçmiş, oğlumun ekonomik kazancı artmış, paranın alım
gücü azalmıştır. Bu nedenle de, hükmolunan .........TL nafaka miktarı
ihtiyacımı karşılamamaktadır.

                             3. İşbu davayı bu nedenle açmak zorunda
kaldım. Mali gücüm kalmamıştır. Nafakanın artırılması gerekmektedir.
Toplanacak delillerle haklılığım kanıtlanacaktır.

                            

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda açıkladığım nedenlerle davamda haklı
bulunduğumdan .......gün ve .......sayılı ........mahkemesinin kararıyla
hükmolunan .........TL nafakanın ............TL artırılarak
.............TL olarak tahsili hakkında karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim.

 

Davacı (Nafaka alacaklısı)