Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI			:

VEKİLİ			:

	

DAVALI			:

KONU	: Aylık ...TL. olan İştirak Nafakasının ...TL. Arttırımı 
ile Aylık ...TL.’ye Çıkartılması İstemimizden ibarettir.

.

AÇIKLAMALARIZ 	 : 

1- Davalı … ile müvekkilemiz … Aile Mahkemesinin …/…/…
tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu … doğumlu …
…'un velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu
ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları
karşısında çocuğun masrafları ve okul giderlerinin artması sonucu
müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için … Aile
Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

3- … Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K.
Sayılı ilamı ile müşterek çocuk … için aylık …TL iştirak
nafakasına hükmetmiştir. 

@

D

F

H

p

z

Š

ž

¤

¬

ì

î

>

@

B sınıfta okumaktadır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon
karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek
çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 330, 364, 365 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Mahkeme kararları, Nüfus Kayıtları, Tanık,
Yasal ve diğer deliller. 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle aylık ...TL. olan
iştirak nafakasının ...TL. arttırımı ile aylık ...TL. ‘ye
çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla
talep ederiz. …/ …/ …

										

Davacı Vekili

									Av.