Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ANTALYA

DAVACI :.........................

VEKİLİ :.........................

DAVALI :.............................

KONU : Aylık 200 TL olan Yoksulluk Nafakasının 300 TL Arttırımı ile
Aylık 500 TL ye Çıkartılması Talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :1-Davalı ................................ ile müvekkilimiz
Antalya 3. Aile Mahkemesinin 14/05/2013 tarih, 2012/585E. ve 2013/471 K.
Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Kararda müvekkilim lehine, kusurlu olan
eşten alınmak üzere 200 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

2- Aradan geçen zaman zarfında müvekkilimin durumunda bir düzelme
olmamış hatta bu süre zarfında ülkemizdeki yüksek enflasyon sonucu
paranın alım gücündeki düşüş, hayat şartlarının pahalanması ve günümüz
ekonomik koşullarıda dikkate alındığında 200 TL'lik nafaka ile
geçinilmesi imkansız hale gelmiştir. Bunun aksi zaten hayatın olağan
akışına da terstir.

3- Ayriyeten davalı ...................................... emeklidir ve
her sene enflasyon nedeniyle maaşına düzenli olarak zam yapılmaktadır.
Boşanma sonrasında davalının maddi durumu günden güne olağanüstü bir
şekilde iyileşmiş ve şu anda kendisine Isparta'dan ev almıştır.
Davamızda delil olması için Isparta Tapu Müdürlüğü'ne mahkemenizce
müzekkere yazılarak ....................................üzerine kayıtlı
olan taşınmazların tapu kaydının getirtilmesi gerekmektedir.

4- Davalı tarafın maddi durumunun düzelmesi karşısında müvekkilimin
maddi durumunun kötüleşmesi Antalya 3. Aile Mahkemesinin 14/05/2013
tarih, 2012/585E. ve 2013/471 K. sayılı ilamı ile kurulmuş olan taraflar
arasında sağlanan denge davalı lehine, müvekkilim aleyhine bozulmuştır.
Bozulan bu dengenin yeniden kurulması, hakkaniyet ilkesi ve müvekkilime
bağlanan yoksulluk nafakasının yetersizliği karşısında işbu davayı açma
zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HMK., MK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Antalya 3. Aile Mahkemesinin 14/05/2013 tarih, 2012/585E. ve 2013/471
K. Sayılı ilamı

2- Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

3- Isparta Tapu Müdürlüğü'ne mahkemenizce yazılacak müzekkere sonucu
getirtilecek tapu kayıtları

4- Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle aylık 200 TL olan yoksulluk
nafakasının 300 TL arttırımı ile aylık 500 TL ‘ye
çıkartılmasına,yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla arz vetalep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

...........................