Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ : ….

VEKİLLERİ : …………….

SANIK : ……………..

SUÇ : Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine Getirmemek

KONU : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun
cezalandırılması istemidir.

OLAYLAR :

1. Müvekkil ile sanık-borçlu, İstanbul Anadolu ( ) Aile Mahkemesi’nin
  ….. tarihli ve …………. E. …………… K. sayılı kararı uyarınca boşanmış
  olup, mahkeme sanık hakkında müşterek çocuk içinde karar tarihinden
  itibaren aylık 800,00 TL nafaka ödenmesine, nafakanın her ayın 15-20
  günleri arasında ödenmesine karar vermiş ve işbu karar
  kesinleşmiştir.

2. Müvekkil tarafından, nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu-sanık
  hakkında ……….. tarihinde İstanbul Anadolu ( ) İcra Müdürlüğü’nün
  ……. E. Sayılı dosyası üzerinden birikmiş nafaka borcu ile cari
  nafaka borcunun tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra
  emri borçlu asile usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ve takip
  kesinleşmiştir.

3. Ancak, borçlu birikmiş ve cari nafaka borçlarının ödenmesine yönelik
  icra takibine rağmen nafaka borçlarını ödememiş ve bu suretle ilamda
  yazan ödeme koşullarına aykırı olarak hareket etmiştir. Bu suretle
  2015 yılı Mart, Nisan Mayıs aylarına ilişkin nafakaların ödenmemesi
  nedeni ile nafakaya ilişkin mahkeme kararı gereği gibi yerine
  getirilmemiştir. Bu nedenle 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 344.
  Maddesinde yer alan Nafakaya İlişkin Kararların Gereğini Yerine
  Getirmemek suçunun unsurları oluştuğundan borçlunun tazyik hapis
  cezasıyla cezalandırılmasını talep ederiz.

DELİLLER :

-  İstanbul Anadolu ( ) Aile Mahkemesi’nin ……….. tarihli ve ……….. E.
  ……….. K. sayılı dosyası

-  İstanbul Anadolu ( ) İcra Müdürlügü’nün ………… Esas sayılı dosyası

ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu’nun 344. Maddesi ve ilgili mevzuat

İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Nafaka yükümlüsü sanık/borçlunun İ.İ.K’nun 344. Maddesi uyarınca
cezalandırılmasını, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya
yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLLERİ