Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Dosya Esas No: …/…
Duruşma Günü: …/…/…

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
ERZİNCAN

CEVAP VEREN
DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Nafaka artırımı
AÇIKLAMALAR :
1- Davacı tarafından aleyhime açılan nafaka artırım davasında davacı
toplam 500 YTL olan nafakanın yüzde 20 oranında artırılarak 600 YTL ye
çıkarılmasını istemiştir. Oysa Yargıtay 3. hukuk dairesinin yerleşmiş
içtihatlarına göre nafaka artırımı Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafından belirlenen yıllık tüfe oranı dikkate alınarak
artırılmaktadır.
2- Buna göre söz konusu olan 500 YTL nafakanın yüzde 10 oranında
artırılarak 550 YTL olarak ödemeyi kabul ediyoruz. Ayrıca nafaka
artırımının 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 176. maddenin son fıkrası
gereğince nafaka artırımının bundan sonra otomatik olarak artırılmasına
karar verilmesini talep ediyoruz.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda kısaca açıklandığı üzere müvekkilim aleyhine
açılan nafaka artırım davasından Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin
(Aile Mahkemesi Sıfatı İle) vermiş olduğu …/…/… gün ve Esas 2006/…,
Karar 2006/… sayılı kararı ile 500 Yeni Türk Lirası olarak belirlenen
nafakanın yüzde 10 oranında artırılarak 550 Yeni Türk Lirasına
çıkarılmasını kabul ediyor ve fazlaya ilişkin talebin reddine karar
verilmesini, nafaka artırımının bundan sonra otomatik olarak
artırılmasına karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim.
…/…/…

Davacı vekili
Adı ve Soyadı
İmza