Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                

	      

           ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE

						         

ADLİ SİCİL VE

ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİNİ İSTEYEN :      					TCKN :

VEKİLLERİ            : 

KONU            	:5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun m.9,12
ve geçici 2.maddeleri uyarınca müvekkil hakkında kayıtlı bulunan
adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR        :

1) Müvekkilimiz hakkında, ….. Sulh Ceza Mahkemesinin ………
tarih, ………. E. – …….. K. sayılı kararı uyarınca 5237
sayılı Türk Ceza Kanunun 171/1A maddeleri gereğince adli sicil ve
arşiv kaydı bulunmakta olup bu kayıtların silinmesi gerekmektedir.

ª

À

æ

è

ê

Ì

Î

Ð

Ò

Ô

æ

ê

¨

ª

ä

æ

Î

Ð

ê

(3682 sayılı Adli Sicil Kanunundan farklı olarak adli sicil
kaydının arşive alınması için belirli bir ön koşul ve süre
aranmaksızın genel kural olarak sadece cezanın infazının
tamamlanması şartı getirilmiştir.

3)Müvekkilim mahkemenin yukarıda belirtilen kararı gereğince 
…………… TL adli para cezası ile cezalandırılmış olup,
belirtilen para cezasını ilamda belirtildiği haline uygun olarak beş
eşit taksitte ödemiş, belirtilen cezanın infazı ………..
tarihinde tamamlanmış olup 5352 sayılı kanunun 9.maddesine uygun
olarak bu tarih itibariyle arşive alınmıştır. Aynı kanunun
12.maddesi gereği; ‘’Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın
arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl
geçmesiyle adli sicil ve arşiv kaydından tamamen silinir. şeklinde
olup talep tarihimiz itibariyle müvekkil hakkında yukarıda sayılan
tüm koşullar oluşmuş olup 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu'nun
geçici ikinci maddesinde, 11.04.2012 tarihinde 6290 sayılı kanunla
yapılan değişiklikle adli sicil ve arşiv kayıtlarını silme görev
ve yetkisi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne
devredilmiş olup, müvekkilin uğrayabileceği hak kayıplarını
önlemek adına sayın müdürlüğünüzden adli sicil ve arşiv
kaydının silinmesini talep ediyoruz.

İSTEM VE SONUÇ	: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız
nedenlerden dolayı müvekkil hakkında bulunan adli sicil ve arşiv
kaydının silinmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 11.11.2014