Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İstanbul, 19/01/2014

Baroya kayıtlı, x sicil numaralı, x T.C. kimlik numaralı Av. x’ üm.

Türkiye Barolar Birliği’ nin belirlemiş olduğu “Meslek Kuralları” Madde:
47 gereğince, “Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na
bilgi verir.”

Aynı vekaletname ile vekilleri bulunduğum, x, x ve x, tarafıma olan
vekalet ücreti borçlarını ödememektedirler. Kendilerine bugüne kadar
yapılan şifahi uyarılar da sonuç vermediğinden, haklarında vekalet
ücreti alacağının tahsili için icra takibi başlatacağımı, bilgilerinize
arz ederim.

Av. x

Sicil: x

EK:

Vekaletname