Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLLERİ :

DAVACI :

KONU : Davalının cevap dilekçesine karşı cevaplarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR :

A. USULE İLİŞKİN İTİRAZLARA KARŞI CEVAPLARIMIZ:

  1. Davalı görevli mahkemenin İcra Mahkemeleri olduğunu iddia
    etmektedir. Ancak açtığımız dava hem davalıların sırasına hem de
    alacakların gerçek borç ilişkisine dayanmayıp muvazaalı olması
    nedeniyle esasa yönelik olarak itirazlarımıza ilişkindir.
    Yargıtay karaları ve İİK.m. 142 uyarınca muvazaa nedeniyle sıra
    cetveline itiraz davalarında görevli mahkeme genel
    mahkemelerdir.

İİK.Madde 142.- (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Cetvel suretinin
tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal
mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel
mündericatına itiraz edebilir.

Dava basit muhakeme usuliyle görülür.

İtiraz alacağın esas ve miktarına taallük etmeyip yalnız sıraya dairse
şikayet yoliyle icra mahkemesine arzolunur.

T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi Esas: 2012/6233 K. 2013/521 T.4.2.2013

ÖZET: Dava, sıra cetvelindeki davalının sırasına ve davalının alacağına
yönelik itiraza ilişkidir. Sıra cetveline itiraz davaları kural olarak
genel mahkemelerde görülür ancak itiraz yalnız sıraya yönelikse davaya
bakma görevi icra hukuk mahkemesinindir. Davacı hem davalının sırasına
itiraz etmiş hem de alacağın gerçek borç ilişkisine dayanmayıp muvazaalı
olduğu iddiasında bulunmuştur. Bu durumda yargılamanın genel mahkemece
yapılmasın gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı gerekçeyle
görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

2. Davalı cevap dilekçesinde dava harcının eksik olduğunu ve
  tamamlanması gerektiğini belirtmiştir. Ancak sıra cetveline itiraz
  davası maktu harca tabidir. Sıra Cetveline İtiraz Davalarında,
  davanın konusu alacağın miktarı değildir. Mahkeme tarafından talebin
  kabulüne karar verildiğinde, sadece davalı- alacaklının alacağının
  olmadığı veya alacağının cetveldeki sıranın tespitine gidilir, bir
  eda hükmü kurulmaz. Bu nedenle, bu tür davalarda dava değerinin
  eksik gösterilmesi söz konusu olmaz ve dava harcı maktu cetvel ve
  tarifelere göre tespit edilir. Dolayısıyla dava harcının
  tamamlanması gerekmemektedir.

T.C.YARGITAY19. Hukuk Dairesi Esas: 2007/8423K.2008/1232T.14.2.2008
KARAR: Dava muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz
davasıdır. Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında
ispat yükü kural olarak davalı alacaklıda olmakla birlikte bu iddianın,
muvazaanın üçüncü kişilerden mal kaçırmak amacıyla yapılmış olduğu
düşüncesine dayanması gerekir. Somut olayda davalı, dava dışı borçlu ile
aralarındaki geçmiş hukuki işlem ve ilişkileri açıklamıştır. Davalı yan
ile dava dışı borçlu ve üçüncü kişi A. Döviz ve Altın Tic. AŞ. arasında
çeşitli hukuk davaları açıldığı ve ceza kovuşturmaları yapıldığı da
dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Mahkemece bu delillerin
değerlendirilmemesi doğru olmadığı gibi, harç ve vekâlet ücretlerinin
maktu cetvel ve tarifelere göre hesaplanmaması da kabul şekli itibariyle
doğru görülmemiştir.

B. ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARA KARŞI CEVAPLARIMIZ:

Davalıların alacaklı oldukları Bakırköy .. İcra Müdürlüğü 2013/.. E. ve
İstanbul 14. İcra Müdürlüğü 2013/…. E. Sayılı dosyaları kambiyo senedine
dayanmakta olup; Yargıtay içtihatları uyarınca; her zaman düzenlemesi
mümkün olan bono tek başına alacağın varlığını ispatlamaya
yetmeyeceğinden, alacağın takipten önce usulüne uygun düzenlenmiş
delillerle ispatlanması gerekmektedir ve ispat yükü davalı
alacaklıdadır. Davalılar gerçekte alacaklı olmayıp; borçlu ile anlaşmalı
(muvazaalı) biçimde borç ilişkisi oluşturarak, mal kaçırma amacı
gütmektedirler. Ayrıca ikinci sıradaki alacaklının haczi fiilen düşmüş
(Menkul haczinden itibaren 6 aylık sürede satış yapılmamış veya satış
talep edilip avans yatırılmamış) olduğu halde bu alacaklıya sıra
cetvelinde yer verilmiştir.

T.C.YARGITAY 19. Hukuk DairesiEsas :2003/3924 K: 2003/10379 T. :
23.10.2003
ÖZET :Sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü davalı alacaklıdadır.
Davalı alacaklının takip borçlusundan alacaklı olduğunu usulüne uygun
delillerle kanıtlaması gerekir. Bono başka delillerle doğrulanmadığı
sürece alacağın varlığı için tek başına yeterli bir delil niteliğinde
değildir. Taraflardan bu yönde delilleri sorulup, toplanan deliller
değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Mahkemece bu yönlerin gözetilmemesi isabetsiz olup, hükmün bozulması
gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi Esas:2013/4006 K.2013/4526 T:28.06.2013

Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü
alacağına itiraz edilen alacaklıya düşer. Alacaklı alacağının gerçek bir
hukuki ilişkiye dayandığını takipten önce düzenlenmiş ve birbirini teyit
eden usulüne uygun delillerle ispatlanmalıdır. Her zaman düzenlenmesi
mümkün olan bono, alacağın varlığını ispatlamaya tek başına yeterli
değildir. Senetler ancak tarafları ve onların cüz’i ve külli halefleri
yönünden kesin delil niteliğinde olup; davacı üçüncü kişi bakımından bu
nitelikte bir ispat vasıtası olarak kabul edilemez.

 Netice olarak; sıra cetvelinde 1. ve 2. sıradaki alacakların muvazaalı
 olması nedeniyle icra dosyalarının içeriğine; ayrıca 2. sırada yer
 alan alacaklının haczinin aslında düşmüş olması nedeniyle sırasına
 itiraz etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK., HMK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLER :

1. Bakırköy... İcra Müdürlüğü 2013/… E. dosya içeriği (1. sırada yer
  alan davalının icra dosyası)

2. İstanbul . İcra Müdürlüğü 2013/… E. dosya içeriği (2. sırada yer
  alan davalının icra dosyası)

3. İstanbul ... İcra Müdürlüğü2013… E. dosya içeriği (4. sırada yer
  alan davalının icra dosyası)

4. İstanbul . İcra Müdürlüğü2013/… E. dosya içeriği (Müvekkile ait icra
  doayası)

5. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bilirkişi incelemesi

6. Yargıtay kararları ve doktrin görüşleri

7. Yemin delili

8. Ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan sebepler dahilinde DAVAMIZIN KABULÜ
ile;

1. Sıra cetvelinde 1. sırada yer alan davalının alacağının muvazaalı
  olması nedeniyle alacağın sıra cetvelinden çıkarılmasına;

2. Sıra cetvelinde 2. sırada yer alan davalının alacağının muvazaalı
  olması ve ayrıca haczin de düşmüş olması nedeniyle alacağın sıra
  cetvelinden çıkarılmasına;

3. Buna göre yeni bir sıra cetveli tanzimine karar verilmesine;

4. Yasal avukatlık ücreti ile yargılama harç ve giderlerinin davalılar
  üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygıyla ve vekaleten talep
  ederiz.

Davacı Vekili

Av. ……….