Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     					

	                                    
 

                   ASKERİ YÜKSEK İDARESİ 
BAŞKANLIĞINA 

   ANKARA 

KARAR DÜZELTME 

TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACI)			: 			       

				 ADRES: 

DAVALI			:Milli Savunma Bakanlığı / ANKARA

İSTEM KONUSU		: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin ESAS NO: ve KARAR
NO: sayılı kararı ile yapılan inceleme sonucunda Naklen atamaya
muvafakat verilmemesi işleminin iptali için açılan dava ile davanın
reddine ilişkin kararının düzeltilmesi istemi talebini içeren
dilekçedir.

TEBELLÜĞ TARİHİ	: 04.03.2015

AÇIKLAMALAR        :

 

1…………………. Tarihinde……………………. açmış
olduğum dava ile ……………. Bünyesinde ……………
tarihinden itibaren matbaa teknikeri olarak görev yapmaya
başladığımı, …………… tarihinde Başbakanlık Personel ve
Prensipler Genel Müdürlüğü’ ne kurumlar arası naklen geçiş
için başvuruda bulunduğumu ve yapmış olduğum bu başvurumun uygun
görülmesi ile de ………….. tarihli yazı ile muvafakat talebinde
bulunmuştum.

2………………………….. tarihli yazısı ile “HİZMETTE
İHTİYAÇ BULUNDUĞU” gerekçesi ile talebim reddedildi ve halen
görev yaptığım birimde 37 matbaa teknikeri görev yapmakla birlikte
………… yılında ……. matbaa teknikerinin atama yoluyla
katılış yaptığı, kadro eksiği olmadığı açık olup, hatta
bazı matbaa teknikerlerinin matbaa dışında teknikerlik görevi
dışında çalıştırıldığı göz önüne alındığında da böyle
bir hizmet ihtiyacının söz konusu olamayacağı açık ve kesindir. 

3.Kurumlar arası geçişlerde muvafakat verilmesi halinde özlük
haklarda bunun yanı sıra sosyal haklarda iyileşme olacağı kesin
olmakla birlikte kurumlarda yapılacak sınavlarla başarılı olunması
halinde de görevde yükselme imkanının olacağı da açık ve kesin
bir durumdur. Ancak şu anki çalışmış olduğum kurumda yükselme
olanağının olmayışı nedeniyle naklen atamaya muvafakat verilmemesi
işlemine karşı iptal ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava
açma zorunluğum hasıl olduğundan ………… tarihinde davamı
açtım.  

4.Davam hakkında inceleme yapan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci
 Dairesinde ise dava gerekçelerim hakkında münhasır bir inceleme
yapılmaksızın ve bu gerekçeleri irdeleyen bir gerekçeye yer
verilmeksizin inceleme yaparak dava konusu taleplerimi reddetmiştir.
Dava incelemesi sonucunda verilen kararın dilekçemde belirtilen
hususları karşılamaktan uzak olması ve gerekçe olarak sunduğum
hususların dava incelemesinde karşılanmamış olması nedeniyle eksik
incelemeye dayalı olarak tesis edilen söz konusu karar hakkında karar
düzeltme yoluna başvurma zarureti doğmuştur. Karar düzeltme
istemine konu olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesinin bu
isteme bağlı olarak düzeltilmesine gerekçe oluşturacak hususlar
aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

	5…………………. Mahkemesi …………….. Dairesinin davanın
reddine ilişkin kararının asli gerekçesini soruşturmaya konu
fiilleri işlediğimin sübuta erdiği kanaati oluşturmaktadır. Dava
dilekçemde yer verdiğim ancak mahkeme tarafından değerlendirmeye
alınmayan hususların karar düzeltme incelemesi aşamasında da
incelemesini yürüten daire tarafından dikkate alınması
gerekmektedir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesinin göz
ardı etmiş olduğu dava dilekçelerimde ki hususların Karar Düzeltme
incelemesi aşamasında dairece daha dikkatli ve gerekçeli olarak
incelenmesi ve iptal kararın düzeltilmesi için yeter ve gerek şart
niteliğindedir. 

	6. Bu çerçevede, mahkeme tarafından eksik incelemeye dayalı olarak
düzenlenmiş olan ve genel itibariyle Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi’nin muvafakat verilmesi talebinin iptaline ilişkin talebimi
reddeden kararı incelendiğinde somut değil soyut tespit yapıldığı
idareye tanınan takdir yetkisinin sınırsız olmadığından bahisle
tekdir yetkisinin objektif ölçütler esas alınarak kamu yararı ve
birey yararı gözetilerek kullanılması gerektiği belirtilmişse de
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bu yönde açılmış olan davalarda
genel olarak vermiş olduğu kararlar incelendiğinde objektif
ölçütlere dayanarak daha çok kamu yararının gözeterek kararlar
verdiği sonucu çıkmaktadır. 

h"

 h"

h"

„Ù

„Å^„Ù

$

8

œ

þ

(

P

X

d

|

†

Ì

 h"

h"

h"

h"

h"

h"

8Yüksek Mahkeme vermiş olduğu iptal kararında açıkladığı
gerekçelerde idareye tanınan takdir yetkisinin hiçbir zaman mutlak ve
sınırsız olmadığını, kamu hizmetlerinde ki verimlilik ve etkinlik
açısından kamu yararı ile kişi yararı arasında bir denge
kurulmasının zorunlu olduğu, bu hak ve yetkilerin sınırını
oluşturduğunu belirtmiştir. Bir personelin kamu hizmetinde verimli
olabilmesinin temel noktası Adil Yönetim ve Hukukun Üstünlüğü ile
Adalet olgusu idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel alması
gereken en yüce değerdir. Bütün kamu kuruluşları bu yüce değeri
ve hukukun üstünlüğü ilkesini tam olarak benimseyerek ve hukuk
kurallarının tarafsız, eşit ve tavizsiz olarak uygulanmasını
sağlamalıdır. Toplumda idareye olan güvenin ve adalet duygusunun
zedelenmemesi, idarenin objektif ve tarafsız çalışması ile
doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan idare, tüm eylem ve işlemlerinde
objektif ve tarafsız olmalıdır. Sadece kamu yararı ve hizmet
gerekleri değil bireylerin menfaat dengeleri de gözetilerek karar
vermeleri ve idari işlem tesis etmeleri gerekmektedir. 

8……………..Mahkemenin iptal kararında ……………………..
tarafından gönderilen yazıda atandırılmam düşünülen kadro ve
derecenin belirtilmemiş olması ve icra ettiğim görevden bir üst
unvana yerleştirileceğime dair herhangi bir ifade belirtilmediği
açıklanarak bu kapsam da söz konusu şartları taşımamam ve
hakkımda tesis edilen işlemde görev yaptığım kurumun personel
ihtiyacının bulunması ve atamaya yetkili amirin de görevimden
ayrılmamın uygun olmadığını belirtmesi nedeniyle hukuka aykırı
bir durumun bulunmadığı belirtilmiştir. Oysa ki, idare bir
bütündür ve Yetkilerini kanunlardan, yönetmeliklerden aldığı
hususu açık olmakla birlikte, Başbakanlık tarafından gönderilen
yazıda kadro ve derecenin belirtilmemiş olması hususuna dayanılarak
muvafakat verilmemesi ve buna ek olarak da atamaya amirimin uygun
görmemesi hususu açıkça hukuka uyarlı değildir. İdare işlem ve
eylemlerinde kanunlarla b ağlı olduğundan Başbakanlığa geçiş
için muvafakat verilmiş olsa idi kanunların ve yönetmeliklerin
emrettiği doğrultu da kadro ve derecemin verileceği ve bu durumunda
hukuka uygun olarak yapılacağı kesindir. Burada asıl üzerinde
durulan neden görülmektedir ki hizmet İhtiyacı Nedeniyle atamaya
muvafakat verilmediğidir. Oysa ki iptal kararın da da
Başsavcılığın Düşüncesi ile de “Davacının
………………………………………………………………
……. şeklinde ki soyut iddianın, ayrıca çalıştığım yerdeki
personel mevcudu ile benimle aynı niteliğe sahip diğer personelin
farklı yerlerde çalıştırılması, idari işlemin hukuka uygunluğu
ispata elverişli olmadığı Başsavcılık düşüncesinde de
açıklanmıştır. Açıklandığı üzere de hizmet ihtiyacı ve
personel temininde güçlük olduğu gerekçesi soyut ve hukuki zemini
olmayan bir saik olup, dava konusu idari işlemin iptali gerekmekteydi. 
 

9.Tarafıma ……………………………i………halinde kişi
yararı ile bu atamadan dolayı idarenin hizmeti yürütürken
uğrayacağı kayba tercih edilmemesini haklı kılacak hiçbir somut
gerekçe söz konusu olmayıp, üzerinde önemle vurguladığım üzere,
çalıştığım kurumda benimle aynı hizmet sınıfında olan diğer
personellerin kendi branş görevi dışında işlerde
çalıştırılması idarenin sorumluluğunda olup, buradan
anlaşılması gereken benimle aynı branşta olup da farklı işlerde
çalıştırılan personelin yeterli sayıda olduğu ve benim atanmam
halinde de yerime çalışacak birden fazla personelin olabileceği
durumu açık bir şekilde ortadadır. 

 

DELİLLER			: 657 sayılı Kanun, Anayasa ve sair delail, 

 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve
gerekçelere bağlı olarak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin gün
ve ESAS NO: , KARAR NO: sayılı davanın reddine ilişkin kararının
düzeltilmesine ve …………………….. mahkemesi
…………………….. kararının bozulmasına ve yargılama
giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini 
arz ve talep ederim.  

  									DAVACI