Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR

VEKİLİ : Av.

DAVALI : ………. Bakanlığı-ANKARA

DAVA :Mirasın Hükmen Reddi Sebebiyle Menfi Tespit Davası

D.DEĞERİ :………TL

OLAYLAR :1-Müvekkillerin babası ……….., 00.00.0000 tarihinde vefat
etmiştir.

2- Murisin vefatından önce davalı idare tarafından muris aleyhine
……..Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ……….Esas, ……… Karar sayılı dosyası ile
maddi tazminat davası açılmış, bu dava devam ederken muris vefat etmiş
olmasına karşın dava mirasçılara yöneltilmemiş ve netice itibariye
kesinleşmiştir. Kesinleşen ilam davalı vekillerince . ……..İcra
Müdürlüğü’nün …………. Esas sayılı takip dosyası üzerinden yürütülmektedir.

3-Davalı kurum borçlusu ………….varisleri olması gerekçesi ile söz konusu
borçtan müvekkillerin sorumlu tutulması isabetsizdir.

4-Müvekkillerin murisi …………. tüm mal varlığını kaybetmiş ve aile
hayatını da çekilmez bire hale sokmuştur. Öyle ki son zamanlarda yaşanan
olaylar sebebiyle eşi çocuklarını alıp evden ayrılmış ve …………..
Mahkemesi’nin ………….. Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açılmıştır.
Açılan boşanma davasının ve bu dava konusu olan alacak davasının devamı
sırasında bütün bu olaylara dayanamayarak kalp krizinden vefat etmiştir.

Ölümünden önce zaten bütün mal varlığını kaybeden muris, ölümü sırasında
da aktifinde emeklilik maaşından başka hiçbir şey olmadığı halde
pasifinde bu davanın konusu olan alacak davası ve bunun gibi birçok borç
dosyasını geride bırakarak borca batık bir şekilde vefat etmiştir.

…………Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ……….Esas , ………… Karar sayılı ilamı da
incelendiği zaman görülecektir ki murisin ölümü sonrası davanın
mirasçılara yönlendirilmemiş olması sebebiyle mirasçıların bu davadan
haberi olmamış ve terekenin borca batık olduğunu def’i olarak ileri
sürme veya mirası reddetme imkânı kalmamıştır. Ancak MK m 605’e göre
ölüm tarihinde murisin aczi açıkça belli olması sebebiyle mirasın hükmen
reddedilmiş sayılmasının tespitini talep etmek her zaman mümkündür.

5- Yukarıda da izah edildiği üzere müvekkillerin borç tehdidi altında
oldukları takip dosyasının asıl borçlusu olan muris ………. vefatı
tarihinde terekesi borca batık olup, murisin ödemeden aczi herkesçe
bilinen bir husus olması sebebiyle hükmen reddedilmiş olan miras ile
hiçbir bağlantıları kalmamıştır. Borca batıklık hususu müvekkiller
aleyhine başlatılan takip dosyasında da davalı kurum vekillerinin talebi
üzerine icra müdürlüğünce yapılan incelemede tespit edilmiştir. Zira bu
takip dosyasında mal varlığının tespiti amacıyla yazılan tüm resmi
yazılara olumsuz cevap gelmiş ve murisin aczi açıkta tespit edilmiştir.
Dolayısı ile müvekkillerin, davalı kuruma yukarıda belirtilen alacak
davası ve takibe konulan icra dosyası sebebiyle borçları ve
sorumlulukları bulunmamaktadır.

…………. ölümü tarihinde aczinin herkesçe bilinmesi, terekesinin borca
batık olması sebebiyle TMK m 605 gereğince mirasın hükmen reddinin
tespiti, ölen Vahap’ın davalı kuruma olan borcu sebebiyle müvekkillerin
davalı kuruma borçlu olmadıklarının tespiti ve bu takip sebebiyle
müvekkil ………’nin maaşından bu tarihe kadar kesilen ……………TL’nin davalı
kurumdan istirdat edilmesi amacıyla işbu davayı açmak zarureti hasıl
olmuştur.

DELİLLER :1- ………….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… Esas,

………… Karar sayılı dosyası,

2- ………1.İcra Müdürlüğü’nün ……….. Esas sayılı takip

dosyası,

3-Bilirkişi incelemesi, tanık anlatımları ve her türlü yasal delil,

NETİCE VE İSTEK : Yukarıda arz olunduğu ve mahkemenizin re’sen göz önüne
alacağı sebeplerden dolayı davamızın kabulü ile;

1- Miras bırakan ……….. ölümü sırasında aczinin herkesçe biliniyor
olması, terekesinin borca batık olması sebebiyle TMK 605. Maddesi ve
Yargıtay’ın yerleşik içtihatları doğrultusunda …………’den MÜVEKKİLLERE
KALAN MİRASIN BORCA BATIK OLMASI SEBEBİYLE HÜKMEN REDDEDİLDİĞİNİN
TESPİTİNE,

2-Davalı kurum tarafından müvekkiller aleyhine başlatılan takipte bu
sebeple BORÇLU OLMADIKLARININ TESPİTİNE,

3- Sorumlu olmadıkları borç sebebiyle müvekkil ……….. maaşından bu tarihe
kadar haksız olarak kesilen ………..TL’nin davalı kurumdan istirdadına,

4-Yargılama giderleri ve vekil ücretinin davalı üzerine bırakılmasına
karar verilmesine saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili …………………………..

Eki:Onaylı vekaletname suretleri,