Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     TEDBİR TALEPLİDİR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

D. DEĞERİ :............... ( keşifle belirlenecek taşınmaz değerine göre
dava değeri artırılacaktır.

KONU : ......................... bulunan taşınmaza ait tapu kayıtlarının
iptali ile miras hisseleri oranında müvekkiller adına tescilini ve dava
konusu taşınmazların üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi
amacıyla üzerine ihtiyati tedbir konulması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkillerin babası ................... ....... tarihinde vefat
  etmiş ve geriye mirasçısı olarak müvekkiller ve davalı kalmıştır.

2. Müvekkillerin murisi ......., dava konusu
  ......................Parselde bulunan taşınmazını ..........
  tarihinde ..............yevmiye numarası ile davalıya satış gibi
  göstererek devretmiştir.

3. Dava konusu gayrimenkul, muris ............. tarafından, oğlu
  ................. a satış gibi gösterilerek devredilmiştir. Muris
  ile davalı müvekkilleri miras payından mahrum bırakmak maksadı ile
  muvazaalı olarak işlem yapmışlardır.

4. Müvekkillerin murisi ............, hayli varlıklı bir insan olup
  ölümünden önce yaşamını idame ettirmesi için hiçbir mal varlığını
  satmasına gerek yoktur. Murisin pek çok taşınmazı mevcuttur. Bunun
  yanında davalının bu taşınmazı satın alacak maddi gücü yoktur.

5. Davalıya satış gibi gösterilerek devredilen taşınmazın satış bedeli
  sicilde ................ olarak gösterilmiştir. Yapılacak inceleme
  sonucunda da ortaya çıkacağı üzere taşınmazın bedeli ...............
  nin çok üstündedir. Tek başına bu husus dahi muvazaanın bir
  ispatıdır.

6. Yapılan devrin amacı müvekkilleri miras payından mahrum bırakmaktır.
  Müvekkiller yapılan bu muvazaalı satış işlemleri nedeni ile zarar
  görmüşlerdir. Yapılan devir işlemi bağış olmasına karşın, sicil
  kaydında düşük bedelli satış işlemi olarak işlemi olarak
  gösterilmiştir. Yapılan işlem tipik muris muvazaasıdır. Bu nedenle
  görünürde yapılan satış işlemi gerçek iradeyi yansıtmadığı için,
  gizli olan bağış işlemi ise resmi şekilde yapılmadığı için
  geçersizdir.

7. Sonuç olarak MUVAZAALI OLARAK YAPILAN SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİNDEN
  ZARAR GÖREN MÜVEKKİLLERİN yasal miras payını alınabilmesi amacıyla
  iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Davalı tarafından her
  an için dava konusu taşınmaz üçüncü kişilere devredilebileceğinden
  bu devirlerin önlenmesi amacıyla taşınmazın kaydına ihtiyati tedbir
  konulmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER :Medeni kanun, HMK, Borçlar Kanunu ve sair ilgili
mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

-  Dava konusu taşınmaza ilişkin tapu kayıtları

-  Muris ile davalı arasındaki akrabalık bağının tespiti maksadı ile
  nüfus kayıtlarının istenilmesi

-  veraset ilamını

-  Muris ........ adına kayıtlı başkaca taşınmaz bulunup bulunmadığının
  Tapu Sicil Müdürlüklerinden sorulması

-  Muris ................. un emekli maaşı alıp almadığının SGK dan
  sorulması,

-  Tanık (tanıklarımızın sisim ve adreslerini daha sonra bildireceğiz)

-  Keşif

-  Bilirkişi incelemesi

-  Yemin ve sair tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve yargılama sırasında ortaya çıkacak
nedenlerden dolayı

-  ..................... sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile,
  müvekkillerin miras payları oranındaki hisselerinin müvekkiller
  adına tesciline

-  Dava konusu ......................... sayılı taşınmazın üçüncü
  kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından üzerine ihtiyati
  tedbir konulmasına,

-  Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa
  yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep
  ederim.

 Davacılar Vekili

 Av. ....................................